Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞirin, Turgay
dc.contributor.authorDursun, Neslihan
dc.date.accessioned2019-09-19T06:13:17Z
dc.date.available2019-09-19T06:13:17Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationDursun, Neslihan (2019). Evli ve bekar bireylerin yaşamın anlamı ve maneviyat düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1188
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı evli ve bekâr bireylerin maneviyat ile yaşamın anlamı düzeyleri arasında bir ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da bulunan evli ve bekâr bireylerden oluşan 411 kişi oluşturmaktadır. Bu araştırma, nicel araştırma desenlerinden genel tarama modelinin alt türü olan ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Şirin (2018) tarafından geliştirilen, “Maneviyat Ölçeği”; Steger, Frazier, Oishi ve Kaler (2006) tarafından geliştirilen; Demirdağ ve Kalafat (2015) tarafından çevrilip güvenirlik geçerlilik çalışması yapılan “Yaşamın Anlamı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Toplanan tüm nicel veriler SPSS 22 Paket Programı kullanılarak analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda yaşamın anlamının maneviyatı % 17 oranında yordadığı görülmüştür. Demografik değişkenlere göre de maneviyat ve yaşamın anlamı düzeylerinde farklılaşmalar ve anlamlı ilişkiler bulunmuşturen_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine a relationship between the levels of spirituality and the meaning of life of married and unmarried individuals. The sample of the study consisted of 411 people who are married and single individuals in Istanbul. This research was carried out with the relational screening model which is the subtype of the general screening model from the quantitative research designs. As a data collection tool; The Most Spirituality Scale developed by Şirin (2018); Developed by Steger, Frazier, Oishi and Kaler (2006); ”The Meaning of Life Scale yapılan which was translated by Demirdağ and Kalafat (2015). and “Personal Information Form” was used. All quantitative data were analyzed by using SPSS 22 Package Program. At the end of the study, it was observed that life meaning predicted spirituality by 17%. According to the demographic variables, differentiation and meaningful relationships were found in the levels of spirituality and meaning of life.en_US
dc.description.tableofcontentsYAŞAMIN ANLAMI ve MANEVİYAT -- YÖNTEM -- BULGULAR.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectManeviyaten_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectDindarlık ve yaşamın anlamıen_US
dc.subjectSpiritualityen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectReligiosity and Meaning of Lifeen_US
dc.titleEvli ve bekar bireylerin yaşamın anlamı ve maneviyat düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe relationship between the meaning of life and the levels of spirituality of married and unmarried individualsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorDursun, Neslihan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record