Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOtrar, Mustafa
dc.contributor.authorTelligöz, Züleyha
dc.date.accessioned2020-01-16T12:20:59Z
dc.date.available2020-01-16T12:20:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationTelligöz, Z. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1363
dc.description.abstractÇalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Balıkesir ili Karesi ilçesinde bulunan devlete ait ilkokullardaki 4. sınıfa devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Karesi ilçesinde bulunan devlete ait 29 ilkokul içerisinden oransız küme örnekleme yöntemi ile seçilen, 5 ilkokulda 4. sınıfta öğrenim gören, toplam 416 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Torrance (1966) tarafından geliştirilen Torrance Yaratıcılık Testi, Topukçu (1982) tarafından geliştirilen Atılganlık Envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yaratıcılık ve atılganlık arasında pozitif yönde bir anlamlı ilişki olduğu; öğrencilerin yaş, cinsiyet, kardeş sayısı değişkenlerine göre öğrencilerin şekilsel yaratıcılık ve akıcılık, orijinallik ve zenginleştirme alt boyutlarında; anne babanın evliliğinin devam etmesi değişkenine göre zenginleştirme alt boyutunda; annenin eğitim düzeyi değişkenine göre şekilsel yaratıcılık ve zenginleştirme alt boyutunda; babanın eğitim düzeyi değişkenine göre zenginleştirme alt boyutunda; cinsiyet, anne babanın hayatta olması, anne babalarının evliliğinin devam etmesi, annenin eğitim düzeyi, kardeş sayısı değişkenlerine göre atılganlıklarında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yaş ve babanın eğitim düzeyi değişkenlerine göre atılganlıklarında, anne babanın hayatta olması değişkenine göre yaratıcılıklarında anlamlı farklılıkların olmadığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the relationship between creative thinking and assertiveness levels of 4th grade students. Relational screening method was used in this study. The population of the study consists of the 4th grade students in the primary schools in the Karesi district of the Balıkesir province in the 2017-2018 academic year. The universe of the study is composed of 4th grade students in public schools in Karesi district of Balıkesir province in 2017-2018 academic year. The sample of the study consisted of 416 students attending 4th grade in 5 primary schools selected from 29 public schools. The sample was selected with the disproportionate cluster sampling method. Torrance Creativity Test developed by Torrance (1966), Assertiveness Inventory developed by Topukçu (1982) and personal information form were used for data collection. As a result of the study, a positive significance correlation was found between creativity and assertiveness. As a result of the study, it was found that there were significant differences in creativity and fluency, originality and elaboration subtests according to age, gender, number of siblings; elaboration subtest according to parents married; creativity and elaboration subtest according to mother's level of education; elaboration subtest according to father's level of education; assertiveness according to gender, number of siblings, mother's level of education, parents married, parents are alive. As a result of the study, it was found that there were no significant differences in assertiveness according to age and father's level of education, creativity according to parents are alive.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaratıcı düşünceen_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectAtılganlıken_US
dc.subjectCreative thinkingen_US
dc.subjectCreativityen_US
dc.subjectAssertivenessen_US
dc.titleİlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between creative thinking and assertiveness levels of primary school 4th grade studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorTelligöz, Züleyha


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record