Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaşar Ekici, Fatma
dc.contributor.authorGünhan, Gizem
dc.contributor.authorAnılan, Şebnem
dc.date.accessioned2020-01-21T07:39:09Z
dc.date.available2020-01-21T07:39:09Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationYaşar Ekici, F., Günhan, G., Anılan, Şebnem. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin iletişim becerileri. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. (11), 1-27.en_US
dc.identifier.issn2148-3922
dc.identifier.issn2148-3973
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1398
dc.description*Sorumlu yazar: Fatma Yaşar Ekici : fatmayasarekici@hotmail.com. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye. * Gizem Günhan. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği, İstanbul, Türkiye. * Şebnem Anılan. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği, İstanbul, Türkiye.en_US
dc.description.abstractBu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin iletişim becerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu temel amaca bağlı olarak okul öncesi öğretmenlerinin iletişim becerilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Yöntem: Tarama modelindeki bu araştırmanın evrenini Türkiye’deki devlet ve özel anaokullarında ve ilkokulların anasınıflarında görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise 2016-2017 eğitim öğretim yılının güz döneminde İstanbul, Yalova, Trabzon, Afyon, Bursa, Kayseri, Tekirdağ, Sakarya, İzmit, İzmir, Antalya, Adana, Ordu, Batman ve Mardin olmak üzere toplam 15 ildeki devlet ve özel anaokullarında ve ilkokulların anasınıflarında görev yapmakta olan tesadüfi örnekleme metoduyla seçilmiş toplam 300 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Denizel-Güven ve Cevher tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin kodlanması ve değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programı; analizinde ANOVA, Scheffe, Kruskal Wallis-H, Mann Whitney U ve Bağımsız Grup T Testi kullanılmıştır. Sonuç: Okul öncesi öğretmenlerinin iletişim becerileri yaş, çalışılan kurum türü, medeni durum, gelir düzeyi, görevdeki kadro durumu, mesleki kıdem ve sınıftaki öğrenci sayısına göre farklılaşmazken, eğitim durumuna ve iletişim becerilerine yönelik eğitim alıp almama durumuna göre zihinsel beceriler alt boyutunda farklılaşmaktadır. Buna göre; eğitim durumu diğer olan okul öncesi öğretmenlerinin zihinsel iletişim becerileri, eğitim durumu lise çocuk gelişimi, ön lisans çocuk gelişimi ve lisans çocuk gelişimi olan okul öncesi öğretmenlerine göre daha yüksektir. İletişim becerileriyle ilgili eğitim alan okul öncesi öğretmenlerinin zihinsel iletişim becerileri, iletişim becerileriyle ilgili eğitim almamış olan okul öncesi öğretmenlerine göre daha yüksektir.en_US
dc.description.abstractThe main objective of this research is to examine preschool teachers’ communication skills. The subobjectives determined in line with this main objective are as follows: ‘Do the preschool teachers’ communication skills vary by age, the school type that they work in, marital status, income level, staff status, professional seniority, the number of students in the classroom, level of education, the state of taking education about communication skills’. Method: The survey model model was used in this research. The population of the study consists of pre-school teachers teaching in pre-school education institutions in Turkey. The sample of the study consists of 300 pre-school teachers teaching in preschool education institutions in İstanbul, Yalova, Trabzon, Afyon, Bursa, Kayseri, Tekirdağ, Sakarya, İzmit, İzmir, Antalya, Adana, Ordu, Batman and Mardin cities of Turkey in the fall term of 2016-2017 and selected by the random sampling method. Personal Information Form developed by the researchers and Communication Skills Inventory developed by Ersanlı and Balcı were used as data collection tool. Data collected for the study were analysed using SPSS 20 program. ANOVA, Scheffe, Kruskal-Wallis H Test, Mann Whitney U and Independent Group t-Test were used in the analysis of the data. Results: Preschool teachers’ communication skills do not vary by the age, the school type that they work in, marital status, income level, staff status, professional seniority and the number of students in their classroom. Different from that, preschool teachers’ communication skills vary by the level of education and the state of having education related with the communication skills. According to that, the mental communication skills of the preschool teachers whose educational status is “other” are higher than the mental communication skills of the preschool teachers whose educational status are high school degree of child development, junior college degree of child development and undergraduate degree of child development. The general communication skills of the preschool teachers that took education about communication skills are higher than the general communication skills of the preschool teachers that did not take education about communication skills.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGüven Plus Grup Danışmanlık A.Şen_US
dc.relation.ispartofUluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisien_US
dc.identifier.doi10.17359/ACED.2017.1.0002en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul öncesi öğretmenien_US
dc.subjectİletişim becerilerien_US
dc.subjectPreschool teacheren_US
dc.subjectCommunication skillsen_US
dc.titleOkul öncesi öğretmenlerinin iletişim becerilerien_US
dc.title.alternativePreschool teachers’ communication skillsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0001-9159-3312en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYaşar Ekici, Fatma
dc.institutionauthorGünhan, Gizem
dc.institutionauthorŞebnem, Anılan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record