Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, Mehmet
dc.contributor.authorOrhan, Sevilay
dc.date.accessioned2020-01-22T11:49:06Z
dc.date.available2020-01-22T11:49:06Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationOrhan, S. (2019). Liderlerin algılanan cinsiyet rolünün algılanan liderlik tarzına etkisi: Emniyet teşkilatı personeli, öğretmenler ve banka çalışanlarının karşılaştırmalı analizi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbg7dKlLRyoxe-gWtxukxoMUNnI6pOMepH3KZW7ewc5A-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1411
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, liderlerin algılanan cinsiyet rolünün algılanan liderlik tarzına etkisinin, emniyet teşkilatı personeli, öğretmen ve banka çalışanları için karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. İstanbul ilinde çalışan emniyet teşkilatı personeli, öğretmen ve banka çalışanlarından oluşan toplam 224 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada liderlik tarzını ölçmek için Çağlar (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan 38 soruluk liderlik tarzı ölçeği kullanılmıştır ve toplumsal cinsiyet rolü ölçeği olarak Bem (1974) tarafından oluşturulan Özkan ve Lajunen (2005) tarafından sadeleştirilen 20 maddelik anket kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında SPSS 23 ve AMOS 23 programı kullanılmıştır. Analizler, betimleyici istatistikler, korelasyon, doğrulayıcı faktör analizi, YEM (Yapısal Eşitlik Modeli), T Testi, ANOVA ve Tukey Testi kullanılarak yapılmıştır. Liderlik tarzı ve cinsiyet rolü ilişkisini sınayan (korelasyon) analizlerde ilişki anlamlı (p< 0.05) düzeyde bulunmuştur. YEM sonuçlarına göre liderlerin algılanan cinsiyet rolünün algılanan liderlik tarzı üzerinde anlamlı düzeyde (p=0,00) etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Liderlerin algılanan cinsiyet rolü meslek gruplarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Liderlerin algılanan liderlik tarzının da meslek gruplarına göre anlamlı farklılıklar gösterdiği yapılan analizlerde tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to analyze the effect of the perceived gender role of the leaders on their perceived leadership style through a comparative analysis among police officers, teachers and bank employees. A total of 224 respondents, police officers, teachers and bank employees, working in the province of Istanbul, constitute the sample of the study.In order to measure the leadership styles, a 38-item leadership style scale adapted to Turkish by Çağlar (2011) was used and a 20-item questionnaire which was developed by Bem (1974) and simplified by Özkan and Lajunen (2005) was used as the gender role scale. In the quantitative part of the study, SPSS 23 and AMOS 23 program were used. Analysis were made by using descriptive statistics, correlation, confirmatory factor analysis, SEM (Structural Equation Modeling), T Test, ANOVA and Tukey Tests. Correlation analysis testing the relationship between leadership styles and gender roles were significant (p <0.05). According to SEM, the perceived gender role of the leader significantly affects the perceived leadership style (p = 0.00). The perceived gender role of the leader showed significant differences among occupational groups. The perceived leadership style of the leader also demonstrated significant differences among occupational groups (p = 0.00).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectLiderlik tarzlarıen_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectToplumsal cinsiyet rolüen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectLeadership stylesen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectSocial gender roleen_US
dc.titleLiderlerin algılanan cinsiyet rolünün algılanan liderlik tarzına etkisi: Emniyet teşkilatı personeli, öğretmenler ve banka çalışanlarının karşılaştırmalı analizien_US
dc.title.alternativeThe effect of leader's perceived gender role on their perceived leadership style: A comparative analysis among police department personnel, teachers and bank employeesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorOrhan, Sevilay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record