Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, Mehmet
dc.contributor.authorAkyol, Atik
dc.date.accessioned2020-01-30T06:25:09Z
dc.date.available2020-01-30T06:25:09Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationAkyol, A. (2019). İşkoliklik ve işe cezbolma ile işyeri yalnızlığı ve stres arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmQPMIQby2Hti31AGQW0qwRbhyALeC3K_xOa84BOgEqhy
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1481
dc.description.abstractBu araştırma işkoliklik ve işe cezbolma kavramlarının işyeri yalnızlığı ve işyeri stresi üzerindeki etkilerini ve kavramlar arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma, liderlerin örgütlerde çalışan bireylerin hem işe cezbolmalarını sağlamaları hem de işkolik olmalarını engelleyerek çalışanlarını stresten uzak bir çalışma ortamı içerisinde yönetebilmeleri gerekliliğinden dolayı yüksek önem arz etmektedir. Bu iki kavramın sonuçlarının farklılık arz edip etmediğinin araştırılması yoluyla literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Araştırma, kamu ve özel sektör işletmelerinde faaliyet gösteren toplam 304 iş gören ile anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket formları elektronik anket yöntemi, e-posta ve yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Veriler SPSS 23 ve AMOS 23 istatistik programları ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, “Doğrulayıcı Faktör Analizi”, “Korelâsyon Analizi” ve “Yapısal Eşitlik Modeli” kullanılmıştır. YEM sonuçlarına göre; işkoliklik işyeri yalnızlığını etkilememekte, işe cezbolma ise stres ve işyeri yalnızlığını negatif yönde etkilemektedir. İşe cezbolma arttıkça stres ve yalnızlık azalmaktadır. Son olarak, bulgulara göre işkoliklik stresi pozitif yönde etkilemekte ve işkoliklik arttıkça stresinde arttığı görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the effects of work engagement and workaholism on workplace loneliness and stress and to determine whether there is a significant relationship between them. The study is important due to the necessity that leaders need to both increase work engagement and prevent employees in the organization to be workaholics. Study aims to contribute to literature by investigating if there is diffrence between the consequences of two concepts, The survey was conducted with a total of 304 employees in public and private sector enterprises. The survey forms were conducted by electronic survey method, e-mail and face-to-face survey method. In the study, convenience sampling method was used. The data were analyzed by SPSS 23 and AMOS 23 statistical programs. For the analysis of the data, ‘’Confirmatory Factor Analysis”, “Correlation Analysis”, and ‘’Regression’’ and ‘’Structural Equation Modelling’’ were used. According to the results of Structural Equation Model; workaholism does not affect workplace loneliness, work engagement affects stress and loneliness negatively. As work engagement increases, stress and loneliness levels decrease. Finally, according to the findings, workaholism affects the stress levels positively and stress increases as the level of workaholism increases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşkolikliken_US
dc.subjectİşe cezbolmaen_US
dc.subjectİşyeri yalnızlığıen_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectWorkaholismen_US
dc.subjectJob engagementen_US
dc.subjectWorkplace lonelinessen_US
dc.subjectStressen_US
dc.titleİşkoliklik ve işe cezbolma ile işyeri yalnızlığı ve stres arasındaki ilişkilerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the relationship between workaholism and work engagement and workplace loneliness and stressen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorAkyol, Atik


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record