Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Bilal
dc.contributor.authorAykol, Bediha Gökçen
dc.date.accessioned2020-02-10T05:57:45Z
dc.date.available2020-02-10T05:57:45Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationAykol, B. G. (2019). Öğretmen ve veli görüşlerine göre ailenin eğitime katılımı (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwHWYuacVszwNzD07In_bblKroalpUc5m_z8b_YyZqjzb
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1530
dc.descriptionBu tez Marmara Üniversitesi ile ortak program kapsamında hazırlanmıştır. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ortak Yüksek Lisans Programı.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, çocuklarının temel eğitimine devam eden ebeveynlerin katılım düzeyini ebeveynlerin ve öğretmenlerin görüşlerine göre belirlemektir. Çocuğun eğitiminde ve eğitiminde istenen başarıya ulaşmak için, öncelikle okul ve aile ile işbirliği yapmak gerekir. aileler çocuklarını okulların yardımı olmadan eğitemezler ve okullar da aileleri ile işbirliği yapmadan öğrencilerini gerektiği şekilde eğitemezler. Tanımlayıcı araştırma modelinde yürütülen bu araştırmanın evreni 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde İstanbul’un Bağcılar, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki ilk ve orta düzeydeki devler okullarında görev yapmakta olan 4826 öğretmenden ve bu okullarda çocuğu öğrenim gören velilerden oluşmaktadır. Örneklemi ise araştırmaya gönüllü olarak katılım gösteren 151 öğretmen ve 129 ebeveyn oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında veli ve öğretmen ölçeklerinin ilk kısımlarında veli ve öğretmenlerin kendi demografik bilgileri sorgulanmıştır. İkinci kısımda ise velilere ve öğretmenlere uygulamak üzere 42 madde ve ebeveynlik, iletişim kurma, gönüllülük, evde öğrenme, karar verme alt boyutlarından oluşan Ailenin Eğitime Katılım Ölçeği Joyce Epstein Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin ve velilerin cevaplarından elde edilen bulgular SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilere ilişkin frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama değerleri bulunmuştur. Nicel verilerin değerlendirilmesinde aralarında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirleyebilmek için t-testi, one-way anova analizi ve farklılığın kaynağını tespit etmek için ise Post-Hoc Scheffe testleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ailelerin eğitime katılımı öğretmen görüşlerine göre orta düzeyde, veli görüşlerine göre de orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the level of participation of parents who attend basic education of their children according to the opinions of parents and teachers. To ensure that the child is with the school and the family in order to achieve certain success in education and training. parents cannot educate their children without the help of schools, and schools learn to work with their families. The universe of this research, which is conducted in descriptive research model, is composed of 4826 teachers working in the primary and middle level giants schools in Bağcılar, Başakşehir and Esenler districts of İstanbul during the 2018-2019 academic year and the parents of the children studying in these schools. The sample consisted of 151 volunteer teachers and 129 parents. In the first part of the parent and teacher scales, the demographic information of the parents and teachers were questioned. In the second part, the Family Participation Scale, Joyce Epstein Scale, which consists of 42 items and parenting, communication, volunteering, learning at home, decision making, was used to apply to parents and teachers. Findings obtained from the answers of teachers and parents were analyzed using SPSS program. Frequency, percentage, standard deviation and arithmetic mean values of the data were found. In order to determine whether there is a significant difference in the evaluation of quantitative data, t-test, one-way anova analysis and Post-Hoc Scheffe tests were used to determine the source of the difference. According to the findings; it was determined that the participation of the families in the education was at the middle level according to the teachers 'opinions and at the middle level according to the parents' opinions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVelien_US
dc.subjectAilenin eğitime katılımıen_US
dc.subjectTemel eğitimen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectParenten_US
dc.subjectParent involment in educationen_US
dc.subjectBasic educationen_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.titleÖğretmen ve veli görüşlerine göre ailenin eğitime katılımıen_US
dc.title.alternativeParents 'participation in education according to the views of teachers and parentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorAykol, Bediha Gökçen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record