Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgivar, Orkun Osman
dc.contributor.authorOrman, Mehmet
dc.date.accessioned2020-02-12T12:04:18Z
dc.date.available2020-02-12T12:04:18Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationOrman, M. (2019). Öğrencilerin bilgi evlerine yönelik örgütsel imaj algıları ile kurumsal aidiyet duyguları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBh4zvJRVfdxX2SdeZNCSxhDWJhg-nvJUlanoKxoBD1k1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1558
dc.descriptionBu tez Marmara Üniversitesi ile ortak program kapsamında hazırlanmıştır. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ortak Yüksek Lisans Programı.en_US
dc.description.abstractBu araştırma, “Öğrencilerin Bilgi Evlerine Yönelik Örgütsel İmaj Algıları ile Kurumsal Aidiyet Duyguları Arasındaki İlişki”yi incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, İstanbul ili Esenler ilçesinde faaliyet gösteren Bilgi Evlerine 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında kayıtlı olan 2728 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü, küme örnekleme yöntemiyle “Farklı Sapma Miktarları İçin Uygun Örneklem Büyüklükleri” verileri dikkate alınarak 350 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırma verileri; “Örgütsel İmaj Ölçeği” (ÖİÖ) ile “Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği” (OADÖ) kullanılarak toplanmıştır. Nicel araştırma tekniklerinin kullanıldığı bu araştırmanın modeli “ilişkisel tarama” olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 25 istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Araştırmada bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA), Pearson korelasyon testi, regresyon analizi, Scheffe F testi ve LSD analizi ile Cronbach Alfa güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin Bilgi Evlerine yönelik örgütsel imaj algıları ile kurumsal aidiyet duyguları arasında orta seviyede, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca örgütsel imaj algısının kurumsal aidiyet duygusunun orta seviyede anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study has been conducted with the aim of investigating the relationship between student's perceptions of the Knowledge Houses (Bilgi Evleri) and the sense of organizational loyalty. The population of the study consists of 2728 students who were registered to Knowledge Houses operating in Esenler district of Istanbul in 2017-2018 academic year. The sample size has been applied to 350 students by cluster sampling method taking into account the "Sample Size Suitable for Different Deviation Quantities”. Research data has been collected using the “Organizational Image Scale” (OIS) and the “Sense of Loyalty to School Scale” (SLSS). The model of this research, which uses quantitative research techniques, is determined as "relational scanning". Data were analyzed using SPSS 25 statistical package program. In this research, independent groups t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation test, regression analysis, Scheffe F test, LSD analysis and Cronbach Alfa reliability analysis, were also performed. The results of the research showed that there was a moderate, positive and meaningful relationship between students' perception of organizational image of Knowledge Houses and their sense of loyalty. Besides, organizational image perception was found to be a significant predictor of sense of loyalty.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgi evlerien_US
dc.subjectÖrgütsel imajen_US
dc.subjectKurumsal aidiyeten_US
dc.subjectKnowledge housesen_US
dc.subjectOrganizational imageen_US
dc.subjectOrganizational loyaltyen_US
dc.titleÖğrencilerin bilgi evlerine yönelik örgütsel imaj algıları ile kurumsal aidiyet duyguları arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between students' perceptions of organizational image of knowledge houses and the sense of organizatonal loyaltyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorOrman, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record