Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Hatice Büşra
dc.contributor.authorIlgar, M. Zeki
dc.contributor.authorÖztürk, Eyüp Ensar
dc.date.accessioned2015-05-26T16:54:29Z
dc.date.available2015-05-26T16:54:29Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationÖztürk, H.B., Ilgar, M. Z., Öztük, E. E. (2015). Aile içi şiddetin akademik başarı ve saldırganlıkla ilişkisi. İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 115-168.
dc.identifier.issn2147-4710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/162
dc.description.abstractBu araştırma, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinde aile içi şiddetin, saldırganlığa ve akademik başarıya olan etkisini incelemeye yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2012-2013 öğretim yılında İstanbul ili, Esenler İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç resmi ortaokulda 5. sınıfta öğrenim görmekte olan ve tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 299 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; kişisel bilgi formu, fiziksel şiddet ve ihmal anketi, duygusal şiddet ve ihmal anketi, saldırganlık ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, aile içinde şiddete uğrayan öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu, saldırganlık ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve aile içi şiddete uğrama ile okul başarısında düşme arasında olumlu yönde bir ilişki bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study investigates the effects of domestic violence on academic success and aggressiveness in secondary school students.299 students among secondary school, level 5 students who are studying three different state schools in Istanbul, Esenler council, in 2012- 2013 school year, have been selected with random sampling method. Personal information form, physical violence and negligence survey, emotional violence and negligence survey, aggression scale have been conducted. According to findings that obtained from research, students who are offended by domestic violence have higher level of aggressiveness; and there is a relationship between aggressiveness and gender. Furthermore, there is a positive correlation between domestic violence and low academic success
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofİZÜ Sosyal Bilimler Dergisi / IZU Journal of Social Scienceen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectAile içi şiddeten_US
dc.subjectSaldırganlıken_US
dc.subjectAkademik başarıen_US
dc.subjectDomestic Violenceen_US
dc.subjectAcademic Achievementen_US
dc.subjectAggressivenessen_US
dc.titleAile içi şiddetin akademik başarı ve saldırganlıkla ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relation of family violence with aggression and academic achievement
dc.typearticleen_US
dc.authoridMehmet Zeki Ilgar |0000-0002-5516-0752
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.endpage168en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorIlgar, M. Zeki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record