Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkyürek, Muhammed Emin
dc.contributor.authorÖkten, Mehmet Selim
dc.date.accessioned2020-05-04T16:48:52Z
dc.date.available2020-05-04T16:48:52Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAkyürek, M. E., Ökten, M. S. (2020). Zeyrek SSK Binaları Üzerine Yapı ve Strüktür Bağlamında Bir İnceleme. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 27-37.en_US
dc.identifier.issn2667-792X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1645
dc.description* Sorumlu yazar: E-mail adresi: muhammed.akyurek@izu.edu.tr * Muhammed Emin Akyürek. Araştırma Görevlisi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul, Türkiye. * Mehmet Selim Ökten. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye.en_US
dc.description.abstractTürkiye toplumunun cumhuriyetin ilanı ile birlikte aradığı yeni kimlik arayışı mimariye de yansımıştır. Cumhuriyet döneminde Sedad Hakkı Eldem ve Emin Onat’ın önderliğinde gelişen II. Ulusal Mimarlık akımı ile plan tipinde ve yapı elemanlarında standardizasyon, yerli malzeme ve yerli iş gücü kavramları ortaya çıkmıştır. Eldem’in II. Ulusal Mimarlık Akımı’nın ışığında, Geleneksel Türk Evi üzerine sağlamış olduğu edinimin bir yorumu olarak ortaya koyduğu projelerden birisi Zeyrek Sosyal Sigortalar Kurumu kompleksidir. Unkapanı ile Saraçhane’yi birbirine bağlayan cadde üzerinde bulunan Zeyrek SSK binaları, Zeyrek yokuşunun alt kotuna kadar küçülerek alçalan 5 ayrı kütleden oluşmaktadır. Kullanılan standart söve, pencere, cephe kaplaması ve saçaklar yapıya karakteristik özellik katmaktadır. Betonarme karkas sistemle oluşturulmuş bu yapı, belirgin ve standart akslarla oluşturulmuş bir strüktürel sisteme sahiptir. Bina kompleksinin öne çıkan karakteristik özelliklerinden olan çift çıkmalar, döşeme üzerine yerleştirilen prefabrike betonarme söveler ile desteklenmektedir. Böylelikle bu yapı manzumesi, Geleneksel Türk Sivil Mimarisi öğelerinin dönemin inşaat teknikleriyle yeni bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı 1964’ten beri ayakta olan Zeyrek SSK kompleksinin strüktürel incelemesini yapmak ve yapısal elemanlarının güncel durumunu tespit etmektir. Bu kapsamda: (i)Yapıyla ilgili çeşitli kaynaklar süperpoze edilerek kısmi olarak tekrar projelendirilmiş ve modellenmiştir. (ii) Yapı elemanlarına ve strüktüre dair olası hasarlar yerinde gözlemlenerek tespit edilmiştir. (iii) Yapının taşıyıcı sisteminin güncel deprem yönetmeliğine uygun olmayan tarafları ortaya konmuştur. Bunların sonucunda elde edilen verilerle konstrüksiyonel sürdürülebilirliğin; doğru detaylandırma, uygun malzeme seçimi ve düzgün işçilik ile sağlanabileceği kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractAfter proclamation of republic, New idendity which Turkey’s society seeking was also reflected in architecture. During the Republican period, Sedad Hakkı Eldem and Emin Onat leading the II. National Architecture Movement, emerged concepts of standardization, local materials and local labor within plan type and building elements. Zeyrek Social Security Institution Complex is one of the project designed by Eldem under the light of this movement is an interpretation of his repertuar on traditional Turkish houses. Zeyrek SSI Complex, located on the street connecting Unkapanı and Sarachane, is composed by 5 different masses that descend to the lower elevation of the Zeyrek slope. The standard posts, windows, facade cladding and eaves used in the building contribute characteristic features to the structure. This building, which has been constructed with reinforced concrete frame system, has a structural system which is formed with explicit and standard axis. The prominent characteristic features of the building complex are the double protrusions supported by prefabricated reinforced concrete posts placed on the slabs. Thus, this building complex emerges as a new expression of traditional Turkish civil architecture elements built with the construction techniques of the period. The main goal of this study is to conduct a structural analysis of Zeyrek SSI complex which has been standing since 1964 and to determine the current status of its structural elements. In this context: (i) Various references related to the structure were superposed and partially re-drawed and re-modelled. (ii) Possible damage to the building elements and the structure were determined by observing them on site. (iii) The parts of the structural system of the building which do not comply with the current earthquake regulations have been revealed. As the result of these data, main factors of the constructional sustainability are correct detailing, proper material selection and smooth workmanship.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) / Journal of Istanbul Sabahattin Zaim University Natural Sciences Institute (JIZUNSI)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSedad Hakkı Eldemen_US
dc.subjectZeyrek SSK binalarıen_US
dc.subjectYapı ve strüktüren_US
dc.titleZeyrek SSK binaları üzerine yapı ve strüktür bağlamında bir incelemeen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridMuhammed Emin Akyürek |0000-0001-9382-0435
dc.authoridMehmet Selim Ökten |0000-0003-4689-767X
dc.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAkyürek, Muhammed Emin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record