Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Çocukların cinsel istismarı 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2017)
  Özel Ceza Hukuku serisinin ikinci cildi olan bu kitapla var olan hukukun üstünlüğü, özgürlüklerin ve hakların kutsallığı, insanın en büyük değer olduğu düşünceleri kitabın kısa zamanda yayın hayatına girmesine neden ...
 • Önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

  Bozbayındır, Ali Emrah (Seçkin Yayıncılık A.Ş., 2018)
  Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nda kural olarak kovuşturma mecburiyeti ilkesi benimsenmiştir. Maslahata uygunluk ilkesi ise daha ziyade istisnai nitelik arz etmektedir. Çalışmanın giriş bölümünde Avrupa ülkelerinde bu ilkeler ...
 • Yalan tanıklık 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2021)
  Bu kitap ile Özel Ceza Hukuku Serisinin onuncu cildini yayınlamaktayız. "Adliyeye Karşı Karşı Suçlar", Türkiye'mizin, son yıllarda en çok konuşulan, tartışılan, eleştirilen konuları ile yakından bağlı suçlardır. "Hukukun ...
 • The venture of the comoros referral at the preliminary examination stage 

  Bozbayındır, Ali Emrah (Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018)
  As of September 2017, the situation on Registered Vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the United Kingdom of Cambodia (hereinafter the ‘Gaza flotilla situation’) was still on the list of ...
 • Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2021)
  Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu, Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler İkinci Kitap, "Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler" başlıklı Dördüncü Kısmın, "Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ...
 • Fuhuş 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2020)
  Genel olarak "içinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan bir biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma1 ", "maddi çıkar karşılığında cinsel ilişkide bulunanların faaliyeti" şeklinde tanımlanan ...
 • Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2021)
  Türk Ceza Kanunu İkinci Kitap Onuncu Bölüm "Bilişim Alanında Suçlar" başlığı altında yer alan 245. maddede "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu" düzenlenmiştir. Buna göre; Madde245- ( 1) Başkasına ait ...
 • İrtikap suçu 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2021)
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümler başlıklı ikinci kitabının dördüncü kısmında "millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler'~ bu kısmın birinci bölümünde ise "kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine ...
 • Denetim görevinin ihmali 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2021)
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümler başlıklı ikinci kitabının dördüncü kısmında "millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler'~ bu kısmın birinci bölümünde ise "kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine ...
 • Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2018)
  Türk Ceza Kanunu'nun Üçüncü Kısım, Topluma Karşı Suçlar, Altıncı Bölümü'nde yer alan 224. maddede 'Kıt'a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali Suçu'na yer verilmiştir. Kanunda suç üç ...
 • Criminal law 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Introduction Defining Crime and Criminal Law Liability Requirements Excuses -- INTRODUCTION: As an omnipresent topic, criminal law is a part of our daily life, the examples of which we find from newsletters, literature ...
 • Legal methods 

  Bozbayındır, Ali Emrah (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Introduction Foundations Legal Education Legal Reasoning Interpretation of Statutes Interpretation of Contracts Role of Case Law and its Interpretation Gaps in Law Conflicts Between Legal Norms -- INTRODUCTION: ...
 • Fundamental concepts of law 

  Bozbayındır, Ali Emrah (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Introduction, What is Law?, The Functions Of Law, Legal Traditions, The Sources Of Law: Where Does Law Come, From?, Law And Morality -- INTRODUCTION: This is an introductory chapter which will familiarize the students ...
 • Zehirli madde imal ve ticareti 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2019)
  Zehirli Madde İmal ve Ticareti, TCK. 193. maddede düzenlenmiştir. Madde şöyledir: Madde 193 - Zehirli Madde İmal ve Ticareti (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan ...
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 

  Bostancı Bozbayındır, Gülşah (On İki Levha Yayıncılık, 2018)
  Türk Ceza Kanunu, İkinci Kısım Onuncu Bölüm’de yer alan “Malvarlığına Karşı Suçlar”dan biri olarak kaybolmuş veya hataen ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu 160. maddede ihdas edilmiştir.