Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayraktar, Hatice Vatansever
dc.contributor.authorArnaudova, Anna
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:24Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVMU1qTXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1986
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8646
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı öğretmen adayları ile öğretim üyeleri arasındaki iletişimin ne düzeyde olduğu ve bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 akademik yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrenimine devam eden 351 ve Bulgaristan Trakia Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimine devam eden 203 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Karagöz ve Kösterelioğlu (2008) tarafından geliştirilen "İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma var olan durumu belirlemeye yönelik olduğu için tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretim üyelerinin iletişim becerileri ile ilgili algıları genel ortalama puanlarına göre göreceli olarak orta düzeyde; saygı, ifade becerisi, değer, motivasyon ve demokratik tutum alt boyutlarına göre göreceli olarak yüksek düzeyde; engeller alt boyutuna göre göreceli olarak çok düşük düzeydedir. Öğretmen adaylarının öğretim üyelerinin iletişim becerileri ile ilgili algıları bölüm ve sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterirken; cinsiyet, yaş ve medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının öğretim üyelerinin iletişim becerileri ile ilgili algıları okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde okuyan öğrencilerin algılarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Eğitim fakültesinde öğrenim gören birinci sınıf öğretmen adaylarının öğretim üyelerinin iletişim becerileri ile ilgili algıları ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin algılarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bulgaristan Trakia Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretim üyelerinin iletişim becerileri ile ilgili algıları genel ortalama, saygı, ifade becerisi, değer, motivasyon ve demokratik tutum alt boyutlarına göre göreceli olarak yüksek düzeyde; engeller alt boyutuna göre göreceli olarak düşük düzeydedir. Öğretmen adaylarının öğretim üyelerinin iletişim becerileri ile ilgili algıları cinsiyet ve sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterirken; bölüm, yaş ve medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bulgaristan Trakia Üniversitesi'nde öğrenim gören birinci sınıf öğretmen adaylarının öğretim üyelerinin iletişim becerileri ile ilgili algıları ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin algılarından daha yüksek olduğu bulunmuşturen_US
dc.description.abstractThis study aims to determine the level of the communication between lecturers and teacher candidates and to understand whether the communication level changes according to some variables. The sample consists of 351 teacher candidates who study at the İstanbul Sabahattin Zaim University Education Faculty in 2014-2015 academic year and 203 teacher candidates who study at Bulgaria Trakia University Education Faculty (total 554). “Communication Skills Rating Scale” developed by Karagöz ve Kösterelioğlu (2008) is used as the data collection tool. The research is organized according to survey model since it aims to determine the existing conditions. The perceptions of Sabahattin Zaim University students about lecturer communication skills are relatively moderate compared to the overall average scores, in subscales respect, expression skills, values, motivation and democratic attitudes relatively high and in subscale barriers relatively very low. The perceptions of students about lecturer communication skills showed a significant difference in department and class variables and it doesn’t show significant difference in gender, ageen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet Dursun Erdem
dc.relation.ispartofTurkish Studiesen_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.8646
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmen adayıen_US
dc.subjectÖğretim üyesi
dc.subjectİletişim
dc.subjectİletişim becerisi
dc.subjectİletişim becerilerini değerlendirme ölçeği
dc.subjectTeacher candidate
dc.subjectLecturer
dc.subjectCommunication
dc.subjectCommunication skill
dc.subjectCommunication skills rating scale
dc.titleÖğretmen Adayları ile Öğretim Üyeleri Arasındaki İletişimin İncelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ve Bulgaristan Trakia Üniversitesi Örneği)en_US
dc.title.alternativeExamination Of The Communication Between Lecturers And Teacher Candidates (An Example Of Istanbul Sabahattin Zaim University And Bulgaria Trakia University)en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage1587en_US
dc.identifier.endpage1608en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBayraktar, Hatice Vatansever
dc.institutionauthorHatice Vatansever Bayraktar| 0000-0002-0458-3405
dc.department-temp** Asist. Prof. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim University, Education Faculty, El-mek: hatice.bayraktar@izu.edu.tr;Asist. Prof. Dr., Bulgaria Trakia University, Education Faculty, El-mek:en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record