Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNebati, Emine Elif
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:25Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2564-6931
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.25287Iohuiibf.535709
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnd016YzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1989
dc.description.abstractPerformans ölçümü işletmelerin bugünü ve yarını değerlendirmeleri, rekabette avantaj kazanmaları için kullandıkları bir analiz yöntemidir. Kurumların hedeflerini ve bunları ne ölçüde gerçekleştirip gerçekleştiremediğini tespit etmek için yardımcı olmaktadır. İşletmeleri doğru yönetmek, iyileştirmek ve geliştirmek için ilk önce, doğru analiz ve ölçümleme gereklidir. Performans ölçümünde kullanılabilecek kriterler, sayısal ve sayısalolmayan niteliktedir. Geliştirilmiş birçok yöntem içinde, çok kriterli karar verme yöntemleri de işletme performanslarının ölçülmesinde uygulanabilecek kolay, etkin ve sayısalolmayan sübjektif kriterleri değerlendirebilen yöntemlerdir. Çalışmada, günümüzün modern yaşantısında vazgeçilmez bir yere sahip olan alışveriş merkezlerinin performans ölçüm problemi ele alınmıştır. Ele alınan problem için, alışveriş merkezlerinin. performans ölçümünün, çok kriterli karar verme yöntemleri uygulanarak yapılmış çalışmaların incelenmesi ile birlikte genel durum analizi yapılmıştır. Bu araştırmada, üç bölüm altında, toplam altmış sekiz çalışma incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Çalışma sonucunda, literatürdeki eksik alanlar ortaya çıkarılmıştır.en_US
dc.description.abstractPerformance measurement is an analysis method used in the businesses sector to evaluate today and the future to gain competitive advantage. It helps to determine the objectives of the institutions and to what extent they are able to achieve them. Firstly, in order to manage, improve and deve/op business, correct analysis and measurement is necessary. The criteria that can be used in performance measurement are numerical and nonnumerical. In deve/oping various methods, multi-criteria decision-making methods are also easy, effective and non-quantitative subjective criteria that can be applied in measuring business performance. In this study, we discussed the performance measurement problem of shopping malls, which has an indispensable place in today's modern life. In order to solve the problem, shopping malls, performance measurement and multicriteria decision making methods were applied and general situation analysis was conducted. In this study, we examined sixty-eight studies under three sections. These are articles, master's and doctoral theses in the studies. As a result of the study, some of the missing areas in the literature were revealed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÖmer Halisdemir Üniversitesi
dc.relation.ispartofÖmer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.doi10.25287Iohuiibf.535709en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlışveriş merkezlerien_US
dc.subjectÇok kriterli karar verme yöntemleri
dc.subjectPerformans ölçümü
dc.subjectShopping centers
dc.subjectMulti-criteria decision making methods
dc.subjectPerformance
dc.titleAlışveriş merkezlerinin ÇKKV yöntemleri ile performanslarının ölçülmesi: Yazın incelemesien_US
dc.title.alternativeMeasurement of performance of shopping centers by MCDM methods: Review of writingen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridEmine Elif Nebati| 0000-0002-3950-4279
dc.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorNebati, Emine Elif
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record