Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Beytullah
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:26Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13038
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBME1qSXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1995
dc.description.abstractÖğretim programları içerisindeki ünitelerin, konuların ve konu içeriklerinin, öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde oluşturulması öğrencilerde derse karşı tutumlarını etkileyen etmenlerdendir. Öğrenciler sahip oldukları özellikler, kimlik yapıları, öğrenme biçimleri gibi yapılar bakımından farklılıklara sahip oldukları için bir ders içerisindeki konulara yönelikte farklı tutumlara sahip olabilirler. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin tarih dersi içerisindeki konulara yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu yüzden derinlemesine bilgi toplanması amaçlandığı için nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmacı hazırlamış olduğu yarı yapılandırılmış görüşme ile öğrencilerin görüşlerini belirlemeye çalışmıştır. Mülakat için 4 soru hazırlanmış ve sorular iki alan uzmanına incelettirilmiştir. Oluşturulan görüşme formu ile 2 öğrenci ile pilot çalışma yapılmıştır. Bu aşamadan sonra 20 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Mülakata 15 kız ve 5 erkek öğrenci katılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Bu bulgular temalar başlığı altında tablolaştırılarak sunulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında öğrencilerin günümüze yakın döneme ait konulara, medyatik ve popüler konu alanlarına daha fazla ilgi duyduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Osmanlı Devleti, Türk Tarihi ve İnkılap Tarihi konularında daha fazla ilgi duydukları, programlarda bu konulara daha ayrıntılı yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin uzun zaman içerisinde gerçekleşen siyasal olayları öğrenmekte zorlandıkları sonucuna araştırmanın bulgularından ulaşılmaktadır. Bu bilgiler ışığında ders içerikleri oluşturulurken konuların ilgi çekecek şekilde verilmesi önerilebilir.en_US
dc.description.abstractEstablishment of the units, topics and content of the curriculum in such a way as to attract the students is a factor affecting their attitudes towards the course in the students. Students may have different attitudes towards the subjects in a course because they have differences in structures such as characteristics, identity structures, learning styles. In this research, it is aimed to determine the opinions of the university students about the subjects in history lesson. Therefore, qualitative research design was used because it was intended to collect in-depth information. The researcher tried to determine the opinions of the students through semi-structured interviews that he had prepared. Four questions were prepared for the interview and the questions were examined by two field experts. A pilot study was conducted with 2 students with the interview form. After this stage, 20 students were interviewed. 15 female and 5 male students participated in the interview. Findings obtained from the study were analyzed using content analysis method. These findings were tabled under the theme titles. In the light of the findings, it has been found that the students are more interested in the subjects of the near-daily turnover, the media and popular subject areas. As a result of the research, the students were more interested in the Ottoman State, Turkish History and History of Revolution, and it was reached that the programs should give more details about these topics. In addition, the fact that students are difficult to learn the political events that take place over a long period of time is the result of research findings. This information may be suggested to make the subject matter interesting while the course content is being created.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet Dursun Erdem
dc.relation.ispartofTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.13038en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarih eğitimi
dc.subjectTarih konuları
dc.subjectÖğrencilerin tarih konularına ilgisi
dc.titleÜniversite Tarih Bölümü Öğrencilerinin Tarih Ders Kitapları İçerisindeki Konulara Yönelik Görüşlerien_US
dc.title.alternativeViews Of The University History Department Students’ Towards The Subjects In The History Booken_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage809en_US
dc.identifier.endpage822en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKaya, Beytullah
dc.institutionauthorBeytullah Kaya| 0000-0002-9060-1664
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record