Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇimen, Latife Kabaklı
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:31Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRMU1qZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2013
dc.description.abstractBu araştırmada, üniversite öğrencilerinin vatanseverlikle ilgili tutumları ile benlik kurguları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim gören 439 öğrenciden elde edilmiştir. Kişisel bilgi formu, Yurtseverlik ölçeği ve "İlişkisel-BireyciToplulukçu Benlik Ölçeği" kullanılarak elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre; üniversite öğrencilerinin kör vatanseverlik tutumları, yapıcı vatanseverlik tutumlarından daha yüksektir. Üniversite öğrencilerinin benlik kurguları en yüksekten en düşüğe sırasıyla; bireycilik, ilişkisellik ve toplulukçuluk olarak bulunmuştur. Vatanseverlik tutumu ile benlik kurguları düşük ancak anlamlı ilişkiler göstermektedir. En yüksek ilişki vatanseverlik ile ilişkisellik arasında gözlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin vatanseverlik tutumları cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sosyo ekonomik düzey ve kendini tanımladığı dindarlık düzeyi ile anlamlı farklılık göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin benlik kurgusu toplam puanları ile ilişkisellik alt boyutu puanları anlamlı farklılık göstermektedir.en_US
dc.description.abstractCurrent study investigated the relationship between the attitudes of university students towards patriotism and their self-construals. The research data were obtained from 439 students studying at different faculties of a foundation university in Istanbul in the 2016-2017 academic year. The data collected using the personal information form, Patriotism scale and "RelationalIndividualist-Collectivist Self Scale". According to the results, the Blind Patriotism attitudes of university students are higher than their Constructive Patriotism attitudes. The Self-construals of university students were found as Individualism, Relationality and Collectivism from the highest to the lowest, respectively. There is a low but significant relationship between the patriotism attitude and Self-Construal. The highest relationship was between patriotism and relationality. The Blind Patriotism and Constructive Patriotism attitudes and the Self-construal and its subdimensions show quite low but significant relations. There is a significant difference in the patriotism attitudes of university students in terms of gender, the variable of faculty, socia-ecomic level, their identification of degree of faith.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMustafa Süleyman Özcan
dc.relation.ispartofİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVatanseverliken_US
dc.subjectKör vatanseverlik
dc.subjectYapıcı vatanseverlik
dc.subjectİlişkisel benlik
dc.subjectBireyci benlik
dc.subjectToplulukçu benlik
dc.subjectPatriotism
dc.subjectBlind patriotism
dc.subjectConstructive patriotism
dc.subjectRelational self
dc.subjectIndividualist self
dc.subjectCollectivist self
dc.titleÜniversite öğrencilerinin vatanseverlik tutumları ile benlik kurguları arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between the patriotism attitudes of university students and their relational-ındividualistcollectivist ıdentitiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridLatife Kabaklı Çimen |0000-0002-4973-3630
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1950en_US
dc.identifier.endpage1975en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇimen, Latife Kabaklı
dc.department-tempSebahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record