Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgenel, Mustafa
dc.contributor.authorÇetin, Münevver
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:33Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÖzgenel, M. and Çetin, M. (2018). Development of the Marmara critical thinking dispositions scale: Validity and reliability analysis. International Journal of Eurasia Social Sciences, Vol: 9, Issue: 32, pp. (991-1015).
dc.identifier.issn2146-1961
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFeE5EZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2020
dc.description.abstractThe purpose of this research is to develop a scale that can measure the general critical thinking dispositions of teachers and administrators in a valid and reliable way. In the scale development process, the literature was firstly searched, the critical thinking related scales were examined, the item pool was established and the draft scale were arranged in the direction of the expert and teacher opinions. The scale development study, 410 teachers participated in 2016-2017 academic year in Istanbul Province of Pendik. The KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) and Barlett test values were calculated to determine whether the collected data were appropriate for factor analysis. As a result of the exploratory factor analysis made to determine the factor structure of the scale, a structure consisting of 6 factors and 28 items was obtained. Factors derived from the exploratory factor analysis were called as reasoning, reaching judgment, search evidence, search the truth, open- mindedness and systematiccity. The 6-factor scale explained 56.35% of the total variance. The correlation coefficients between the factors were found to be significant. The general reliability of the scale was calculated as Cronbach alpha internal consistency coefficient 0.91. The item-total and item-remainder correlation coefficients are found significant. The lower and the upper %27 independent sample t-tesi were determined to be distinguishing the items. In the test-retest analysis, the subscales and the general of the scale and the correlation coefficients for were significant. The developed scale is called "Marmara Critical Thinking Tendency Scale (MEDEÖ)". It is concluded that in the light of the studies and analyzes done, teachers and administrators are a valid and reliable scale that measures the general critical thinking dipositions.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı , öğretmen ve yöneticilerin genel eleştirel düşünme eğilimlerini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçebilecek bir ölçek geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde öncelikle literatür taranmış, eleştirel düşünme ile ilgili ölçekler incelenmiş, madde havuzu oluşturulmuş, taslak ölçek uzman ve öğretmen görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Ölçek geliştirme çalışmasına 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında İstanbul İli Pendik İlçesinde görev yapan 410 öğretmen katılmıştır. Toplanan v erilerin faktör analizine uygun luğunu belirlemek için KMO (Kaiser - Meyer - Olkin) ve Barlett testi değerleri hesaplanmıştır. A çımlayıcı faktör analizi sonucunda 28 maddeden oluşan ve 6 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır . Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen faktörlere; akıl yürütme, y argıya ulaşma, kanıt arama, gerçeği arama, açık fikirlilik ve sistematiklik isimleri verilmiştir. 6 - faktörlü ölçek toplam varyansın %56.35’ini açıklamıştır. Faktörler in korelasyon katsayılarının anlamlı olduğu belirlenmiştir . Ölçeğin genel güvenirlik katsa yısı 0.91 olarak tespit edilmiştir . Madde - toplam ve madde - kalan ko relasyon katsayılarının anlamlı; %27’lik alt - üst bağımsız gruplar t testi sonucuda maddelerin ayırt edici olduğu belirlenmiştir. Test - tekrar test analizinde, ölçeğin alt boyutları ile geneli için korelasyon katsayılarının anlamlı olduğu görülmüştür. Geliştirilen ölçek “Marmara Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (MEDEÖ)” olarak adlandırılmıştır. Ölçek geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar ve analizler ölçeğin öğretmen ve yöneticilerin genel eleştirel düşünme eğilimlerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu nu göstermiştir .en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAyla Kaşoğlu
dc.relation.ispartofUluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEleştirel düşünme becerilerien_US
dc.subjectEleştirel düşünme eğilimlerien_US
dc.subjectÖlçek geliştirmeen_US
dc.titleDevelopment of the Marmara critical thinking dispositions scale: validity and reliability analysisen_US
dc.title.alternativeMarmara eleştirel düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridMustafa Özgenel |0000-0002-7276-4865
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue32en_US
dc.identifier.startpage991en_US
dc.identifier.endpage1015en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÖzgenel, Mustafa
dc.department-tempSabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye;Marmara University, İstanbul, Turkeyen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record