Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaşar Ekici, Fatma
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:46Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-7655
dc.identifier.issn2149-4622
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNeE5UYzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2058
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, mesleki tükenmişlik açısından okul öncesi öğretmenlerinin değerlendirilmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın örneklemini 2015-2016 bahar yarıyılında İstanbul ilinin Anadolu ve Avrupa yakasındaki devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 139 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; Öğretmen Bilgi Formu ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği'dir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir: Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlikleri iş arkadaşlarından destek görme durumuna, medeni duruma, sahip olunan çocuk sayısına, çalışılan kurum türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Bundan farklı olarak; okul öncesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlikleri algılanan stres düzeyine, üstlerinden takdir görme durumuna, mezun olunan bölüme ve gelir düzeyine göre farklılaşmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to evaluate preschool teachers in terms of professional burnout. The survey model was used in the research. The research sample consists of 139 preschool teachers working in public and private preschool education institutions in Istanbul. The research sample was selected by random sampling method. The data collection tool used in the research were Teacher Information Form, and Maslach Burnout Inventory. The results obtained from the study are as follows: The professional burnout levels of preschool teachers do not significantly vary by the state of support of their colleagues, the marital status, the number of children and the type of institution they work in. Unlike this; The professional burnout levels of preschool teachers vary by perceived stress level, appreciation of their superiors, department that are graduated and income level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMuş Alparslan Üniversitesi
dc.relation.ispartofAnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul öncesi öğretmenien_US
dc.subjectMesleki tükenmişlik
dc.subjectOkul öncesi eğitim kurumu
dc.titleMesleki tükenmişlik açısından okul öncesi öğretmenlerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of preschool teachers in terms of professional burnouten_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridFatma Yaşar Ekici |0000-0001-9159-3312
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage425en_US
dc.identifier.endpage446en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYaşar Ekici, Fatma
dc.department-tempYrd. Doç. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul-Türkiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record