Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgenel, Mustafa
dc.contributor.authorCanpolat, Ömer
dc.contributor.authorEkşi, Halil
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:49Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2148-7286
dc.identifier.issn2149-1305
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0086
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVM09UazFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2068
dc.description.abstractGünümüzde teknoloji ve İnternet kullanımının giderek artış gösterdiği ve bu artışın beraberinde sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunlar getirdiği bilinmektedir. Teknoloji ve İnternet’in aşırı kullanımına bağlı sorunlar arasında sosyal medya bağımlılığı da yer almaktadır. Bu bağlamda incelenmesi gereken sorunlar arasında sosyal medya bağımlılığı da bulunmaktadır. Dolaysıyla bu araştırmada ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik Likert tipi bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanması, devlet okullarında öğrenim görmekte olan ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla sağlanmış olup, açımlayıcı faktör analizi için 439 ve doğrulayıcı faktör analizi için 195 öğrenciden toplanan veriler kullanılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenleri (10), Türkçe öğretmenleri (2), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenleri (2) ve bağımlılık alanında çalışma yapan alan uzmanının (1) görüşlerine başvurulmuştur. Uzman görüşlerinin de dikkate alınmasıyla oluşturulan 27 maddelik taslak ölçeğe uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 9 maddelik ve tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Dokuz maddelik tek faktörlü ölçek toplam varyansın 56.787’sini açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi ile bu yapı test edilmiştir. Ölçüt geçerliğini belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda ise Oyun Bağımlılığı ile Sosyal Medya Bağımlılığı arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.904 olarak hesaplanmıştır.en_US
dc.description.abstractNowadays, technology and Internet use has been increasing, and this increase brings along social, psychological, and physical problems. Social media addiction is one of the problems that arise from intensive Internet and technology use. This study aims to develop a Likert-type scale for identifying adolescents’ social media addiction levels. The research data have been collected from public middle and high school students, 439 students for the exploratory factor analysis and 195 students for the confirmatory factor analysis. In the process of developing the scale, opinions have been received from 10 school counselors, two Turkish language teachers, two computer and instructional technologies teachers, and one expert in the field of addiction. A 9-item, one-factor structure has been obtained as a result of the exploratory factor analysis and 27-item draft scale. The obtained structure has been tested using exploratory factor analysis. The 9-item, one-factor scale explains 56.8% of the total variance. A positive, moderate correlation has been determined for the Social Media Addiction with the Game Addiction as a result of the correlation analysis performed for the purpose of determining the scale’s validity. Cronbach’s Alpha of reliability for the scale has been calculated as 0.904.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHakan Coşkunol
dc.relation.ispartofAddicta: The Turkish Journal on Addictionsen_US
dc.identifier.doi10.15805/addicta.2019.6.3.0086en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBağımlılıken_US
dc.subjectSosyal medya
dc.subjectSosyal medya bağımlılığı
dc.titleErgenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıen_US
dc.title.alternativeSocial Media Addiction Scale for Adolescents: Validity and Reliability Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridMustafa Özgenel| 0000-0002-7276-4865
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage631en_US
dc.identifier.endpage664en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÖzgenel, Mustafa
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye;Milli Eğitim Bakanlığı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni, İstanbul, Türkiye;Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record