Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBilge, Yusuf
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:52Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBd01ESTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2076
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13576
dc.description.abstractBu çalışmada, savunma mekanizmaları grupları (immatür, nevrotik ve matür) ve bu gruplardaki spesifik savunmalar ile DSM 5’te yer alan kişilik bozuklukları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmamızda a) hangi savunma mekanizmalarıyla hangi kişilik bozuklukları arasında ne düzeyde ve ne yönde bir ilişkinin olduğu ve b) hangi savunma mekanizmalarının hangi kişilik bozukluklarını ne düzeyde yordadıkları sorularına cevap aranmıştır. Araştırma 136'sı (%56) kadın, 106'sı (%44) erkek olmak üzere toplam 242 kişilik bir toplum örnekleminde yürütülmüştür. Katılımcıların yaş aralığı 18-64'tür. Örneklemin yaş ortalaması 35.57 (ss=10,29)’dir. Katılımcılara demografik bilgi formu, Coolidge Eksen II Envanteri Plus Türkçe Formu (CATI+TR) ve Savunma Biçimleri Testi (40 Maddelik Form) (SBT-40) uygulanmıştır. Savunma mekanizması grupları ve bu gruplardaki spesifik savunma mekanizmalarıyla kişilik bozuklukları arasındaki ilişkilerin yönlerini ve seviyelerini tespit etmeye yönelik yaptığımız korelasyon analizleri sonucunda Şizoid KB dışında tüm KB’lerin immatür savunma mekanizması grubuyla diğer savunma mekanizması gruplarından (nevrotik ve matür) farklı olarak anlamlı derecede ve pozitif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre, KB’lerle özellikle immatür savunma mekanizmaları arasında farklı kombinasyonlarda ilişkilerin söz konusu olduğu görülmüştür. Regresyon analizi bulguları sonuçlarına göre ise farklı ve/veya benzer savunma mekanizmalarının belli kişilik bozukluklarını yüksek oranda yordadığı saptanmıştır. Dolayısıyla her bir kişilik bozukluğuna özgü savunma mekanizmaları profili oluşturulabileceği görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları, kişilik bozukluklarının etiyolojisinde, değerlendirilmesinde ve tedavisinde savunma mekanizmalarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to investigate the relationship between groups of defense mechanisms (immature, neurotic and mature) and specific defenses in these groups and personality disorders on the DSM 5. It was searched for answers to these two questions in our research within the framework of this purpose, a) which defense mechanisms and which personality disorders are related to what level and in what direction (positive or negative) and b) which defense mechanisms predict which personality disorders. The research was carried out in a population sample of 242 persons, 136 of whom were female (56%) and 106 (44%) were male. The age range of participants was 18-64 (35.57±10.29). It were applied participants the Demographic Information Form, Coolidge Axis II Inventory Plus Turkish Form (CATI + TR) and Defence Style Questionnaire (DSQ). As a result of the correlation analyzes, it was found that all the PD’s except the schizoid PD were related to the immature defense mechanism group in a significant and positive way, unlike the other defense mechanism groups (mature and neurotic). According to these results, it was seen that between PD’s and especially immature defense mechanisms are relations in different combinations. Therefore, it has been seen that a profile of defense mechanisms's specific to each personality disorder can be created. The results of this study suggest that defense mechanisms should be taken into account in the aetiology, assessment and treatment of personality disorders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet Dursun Erdem
dc.relation.ispartofTurkish Studiesen_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.13576
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKişilik bozuklukları ve savunma mekanizmalarıen_US
dc.title.alternativePersonality disorders and defense mechanismsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dcterms.publisherKişilik bozuklukları
dcterms.publisherSavunma mekanizmaları
dcterms.publisherPsikopatoloji
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBilge, Yusuf
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record