Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUmar, Çiğdem Nilüfer
dc.contributor.authorKanger, Faruk
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:53Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBd05qQXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2077
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13599
dc.description.abstractBu çalışmada 10-13 yaş çocuklarının bazı evrensel ahlaki değerlerini belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul İlindeki resmi/özel okullarda eğitim-öğretim gören 10-13 yaş aralığındaki çocuklar oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi için İstanbul İlindeki Küçükçekmece ve Bağcılar ilçeleri tesadüfî olarak seçilmiştir. Bu ilçelerde rastgele bir şekilde ilk ve ortaokullar seçilmiştir. Seçilen farklı devlet ve özel okullarında yapılan uygulamalarda toplam 328 öğrenciye ulaşılmıştır. Tüm cevap formları incelendiğinde eksik cevaplanmış 28 cevap formu geçersiz sayılmıştır. Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’nin madde havuzu 48 maddeden oluşturulmuştur. Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’nin KMO değeri ve Bartlett testi sonuçları incelenmiş ve değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olması [KMO: 0.932 x 2 =11924,522, sd = 1128, p < .001] sonucundan hareketle veri setinin faktörleştirmeye uygun olduğuna karar verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi ile belirlenmiştir. Yapı geçerliliği kuramsal açıklamalar doğrultusunda “bilişsel, duyuşsal ve davranışsal” olmak üzere üç faktörlü olarak analiz edilmiştir. Bu üç boyut toplam varyansın % 53,733’ünü açıklamaktadır. Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’nin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,97 olarak bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda, Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeği’nin 10-13 yaş çocuklarının bazı evrensel ahlaki değerlerini bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutta belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThis study aims at developing a valid and reliable measuring tool in order to determine some universal ethical values of 10-13 year-old children. Küçükçekmece and Bağcılar districts in İstanbul province were randomly selected for the research sample. In these districts, primary and secondary schools were chosen randomly. A total of 328 students were attended in the selected applications in different state and private schools. When all the response forms are examined, 28 incomplete answer forms are considered invalid. The item pool of the Universal Ethical Values Scale contains forty-eight items. The KMO value of the Universal Ethical Values Test and the results of the Bartlett test were assessed and, since the values are meaningful statistically, it was decided that the data set is factorable. The structural validity of the scale was determined based on the factorial analysis. The structural validity was analyzed, based on the theoretical explanations, using three factors: cognitive, emotional and behavioral. These three dimensions account for the 53,733% of the variation. The reliability of the scale was 0,970 Cronbach Alpha factor. At the end of this study, it could be argued that the Universal Ethical Values Scale is a valid and reliable measuring tool in order to determine 10-13 year-old kids’ certain universal ethical values at the cognitive, emotional and behavioral level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet Dursun Erdem
dc.relation.ispartofTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.13599
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.title10-13 Yaş çocukları için evrensel ahlaki değerler ölçeğinin geliştirilmesi çalışmasıen_US
dc.title.alternativeA study on the development of the universal ethical values scale for 10-13 year-old childrenen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİslami İlimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage401en_US
dc.identifier.endpage418en_US
dcterms.publisherInternational Balkan University
dcterms.subjectEvrensel ahlaki değerler
dcterms.subjectÖlçek geliştirme
dcterms.subject10-13 yaş çocuğu
dcterms.subjectUniversal ethical values
dcterms.subjectScale development
dcterms.subject10-13 year-old children
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKanger, Faruk
dc.department-tempOkan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, İstanbul, Türkiye;İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İstanbul, Türkiyeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record