Gelişmiş Arama

Toplam kayıt 14, listelenen: 1-14

  • Ahmet Cevdet Paşa ve Osmanlı Devleti'nde eğitimin modernleşmesi 

   Koç, Elif Merve (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmada Tanzimat ile başlayan Osmanlı Devleti modernleşme sürecinde Ahmet Cevdet Paşa'nın yeri ve önemi, eğitim alanında ortaya koyduğu ıslahatlar değerlendirilmiştir. Osmanlı Dönemi eğitim sisteminde hangi kurumların ...
  • Tarih kaynağı olarak Şarkî Karahisar kadılığı 392 numaralı şer'iyye sicil defterinin veri analizi yöntemiyle değerlendirilmesi 

   Cebeci, Sami (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2018)
   Şarkî Karahisar mahkemesine ait 392 numaralı defterin incelendiği bu çalışmada, belgelerin latinize edilmesinden öte, şer'iyye sicillerinin sistematik olarak ve bir veritabanı üzerinden mukâyeseli şekilde takip edilmesine ...
  • III. Haçlı seferi (1189-1192) 

   Güler, Alizerduş (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2018)
   Haçlı Seferleri; Papa II. Urbanus'un çağrısıyla başlayan, Doğu ve Batı dünyasını iki asır (1095-1272) boyunca Ön Asya'da karşı karşıya getiren bir dizi askerî-siyasî harekâtın hâkimiyet kurma mücadelesidir. Bu girişim I. ...
  • İstanbul'da Osmanlı Dönemi yapı kitâbelerinin hat san'atı açısından değerlendirilmesi 

   Pala, Cavide (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın konusu İstanbul'da Osmanlı dönemi yapı kitabelerinin (inşâ-tamir) hat sanatı cihetinden incelenmesidir. İstanbul'daki sivil, dinî ve kamu yapısı mimârî eserler arasından, sultan, hanım sultan ve paşaların ...
  • XIX. yüzyıl Vakanüvislerine göre tarih kavramı 

   Altunsoy, Rabia (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2019)
   Kavramların kökendeki anlamlarının ne olduğu ve geçirdikleri anlam ve algı değişiklikleri tarihçilikte başlı başına merak edilen bir konudur. Ancak merak edildiği kadar işlendiğini söylemek o kadar kolay değildir. Tarih ...
  • Oryantalist tablolarda mimari ögelerin yorumlanması 

   Ayaz, Büşra (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2019)
   Bu araştırmada oryantalist tablolarda yer alan mimari yapılarda ressamların kullandıkları imge, işaret ve semboller göstergebilim yöntemiyle çözümleme çalışması yapılmıştır. Sanatçıların eserlerinde yer verdiği oryantalist ...
  • 15. ve 19.yüzyıl Osmanlısında sanatta adab 

   Kılıçtaş, Elif Janset (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada öncelikle ve kısaca 15. ve 19. yüzyıl arasında edeb ve adab kavramlarının pür sanat dalları üzerindeki etkileri, bu kavramların, sanat içinde yorumlanırken nasıl anlam değiştirdikleri değerlendirilmiştir. ...
  • Fâtımî hilafetinin sonlandırılması sürecinde Selâhaddîn-i Eyyûbînin izlediği siyaset üzerine bir inceleme 

   Biçkioğlu, Musa (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin Fâtımî Hilâfetinin sonlanması sürecinde izlediği siyasetin incelenmesi amaçlanmıştır. İslâm âleminin en önemli müessesesi olan hilâfetin ortaya çıkış süreci, bu süreçte yaşanan ihtilâflar ...
  • Türk siyasi hayatında milli görüş hareketi; Temel esasları ve söylevleri 

   Engin, Recep Taha (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2019)
   Milli Görüş Hareketi, Türk Siyasi Hayatı içerisinde son 50 yıllına sosyal, siyasal, fikirsel ve dış politika açısından farklılıklar getirmiş bir siyasi harekettir. 1969 yılında Bağımsızlık Hareketiyle başlayan daha sonra ...
  • Haydar Çavuş'un hayatı ve vakfiyelerinin değerlendirilmesi 

   Kaya Şimşek, Hilal (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
   Dergâh-ı Âli Çavuşluğu, Osmanlı sarayında birçok vazifeyi yerine getiren önemli bir meslek grubudur. Bu çalışma, Dergâh-ı Âli Çavuşlarından olan Haydar Çavuş'un hayatını ve vakfiyelerini içermektedir. Çalışmamız, üç bölümden ...
  • Bosna Hersek ve Sırbistan'da devşirme sisteminin uygulanması ve bölgenin İslamlaşmasında oynadığı rol 

   Trifkovic, Nada (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2020)
   Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete dönüşmeye başlaması, topraklarını büyütmesi devlette yeni kurumların kurulma ihtiyacının doğmasına sebep olmuştur. Bu kurumlar sosyal, idari ve askerî alanda teşkilatlanma şeklinde ...
  • Osmanlı'dan günümüze Çankırı ili Kurşunlu ilçesi Kapaklı köyü 

   Çelik, Kasım (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2020)
   Kapaklı Köyü, Çankırı ilinin Kurşunlu ilçesine bağlıdır. Bu köy hakkındaki ilk bilgilere 16. Yüzyıla ait resmi kayıtlarda rastlanılmaktadır. Bu kayıtlar arasında tahrir ve temettuât defterlerinin önemi büyüktür. Özellikle ...
  • Nurettin Topçu'ya göre batı medeniyeti ve emperyalizm 

   Kibar, Özlem (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2020)
   ÖZET NURETTİN TOPÇU'YA GÖRE BATI MEDENİYETİ VE EMPERYALİZM Özlem KİBAR Yüksek Lisans, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Tez danışmanı: Doç. Dr. Beytullah KAYA Mart, 2020 – 125 Sayfa Çalışmanın amacı Nurettin Topçu'ya göre ...
  • Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanlı kadın modernleşmesi 

   Kurt, Fatma (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2020)
   Modernleşme kavramı dünya tarihini anlamak için anahtar kavramlardan biridir. Osmanlı'daki modernleşme adımları planlı olarak Tanzimat'la atılır ve Meşrutiyet'le devam eder. Fakat edebiyatta ve gündelik hayatta modernleşmenin ...