Now showing items 1-12 of 12

  • Bedrüddîn İbn Cemâa'nın "El-i'lâm Bi Ehâdîsi'l-Ahkâm" isimli eserinin tahkiki 

   Ammar, İyaad Mohamad (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2017)
   Tahkikini yaptığımız bu çalışma, hadis ilmi ile fıkıh ilmi arasında bir saha olan ahkâm hadislerine dairdir. İlim tarihimizin meşhur simalarından Kadı'l-Kudât Bedreddîn b. Cemâa'ya (ö. 733/1333) ait olan eserin ihtiva ...
  • Cemâl-i Halvetî ve Te'vilâtü Erbaîne Hadîsen ve Şerhu Erbaîne Hadîsen Kudsiyyen" adlı eserlerinin tahkik ve incelemesi 

   Hısım, İsmail; Akkaya, Veysel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018)
   Vahiyle birlikte ilk defa Hz. Peygamber'in hadisleriyle muhatap olan Ashab-ı Kiram, ayetlerle birlikte onlarla hem amel etmişler hem de onları ezberlemişlerdir. Bununla beraber bazı sahâbîler hadisleri yazma çabası içerisinde ...
  • Elifbâ (Kur'an) öğretim tekniklerinin standardizasyonu ve yeni bir Elifbâ önerisi 

   Tunç, İbrahim (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018)
   Kur'an öğretimi, geçmişten günümüze bütün Müslüman toplumlar için din öğretiminin en önemli konusudur. Ülkemizde de örgün ve yaygın din eğitimi içerisinde Kur'an öğretimi önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Kur'an ...
  • İbnü'l-Kabâkıbî ve Mecma'u's-Sürûr ve Matla'u'ş-Şümûs ve'l-Büdûr adlı eserinin incelenmesi 

   Sütşurup, İhsan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018)
   Kırâat ilminde çok önemli bir yer teşkil eden kırâatler konusu yedili, onlu ve on dörtlü sistem olarak tasnif edilmiştir. Araştırma konumuz olan Mecma'u's-sürûr ve matla'u'ş-şümûs ve'l-büdûr isimli eser on dört kırâat ...
  • İmâm-ı Rabbânȋ'nin Mektûbât'ındaki hadislerin tahriç ve değerlendirilmesi 

   Orhan, Abdullah (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018)
   İmâm-ı Rabbânî (1564/1624) yılları arasında yaşamış, Tefsir, Kelam, Fıkıh, Hadis, Kıraat, Tasavvuf gibi birçok dini ilme vakıf olup tasavvufî kişiliği ve tecdidiyle ön plana çıkmış bir zattır. Çalışma bir giriş ve iki ...
  • İslam Ceza Hukukunda diyet ve âkile sistemi 

   Saban, Ahmet (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2016)
   Bu çalışmada İslam ceza hukukunda şahıslara karşı işlenen öldürme ve müessir fiiller neticesinde meydana gelen diyet cezası ve İslam'da âkile sistemi her yönüyle işlenilmeye çalışılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. ...
  • Kur'an ilimleri bağlamında İbrahim suresi 

   Lebit, Elif Saliha (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018)
   Kur'ân-ı Kerim, ilahî mesajlardan oluşan Allah kelâmıdır ve Hz. Peygamber'in edebî en büyük mucizesidir. Aynı zamanda Müslümanlar için eşsiz bir rehberdir. İnsanları küfür karanlığından iman aydınlığına davet eden son ...
  • Kur'an'da namaz ve çeşitleri 

   Kılıçer, Ümran (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2016)
   Bu çalışmada İslam dininin temel ibadetlerinin başında kabul edilen namazın tüm yönleriyle Kur'an-ı Kerim'de anlam boyutları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede namaz (salât) kavramının kavramsal çerçevesi belirlendikten ...
  • Kur'an'da Tağut Kavramı 

   Nebati, Şeyhmus (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2016)
   Bu tezin amacı Kur'an'ı Kerim'de temel bir kavram olan tâğut ile ilgili tartışma ve tespitleri ortaya koymak, konuyla ilgili ana tefsirlerde yapılmış olan değerlendirmeleri ortaya çıkarmaktır. Bunun için tâğut sözcüğünün ...
  • Mekki sûrelerde kişilik inşâsı 

   Filinte, Handan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada Mekkî sûrelerde kişilik özellikleri ile birlikte Yüce Allah'ın ilk dönem Mekkî sûrelerde müslüman kişiliğini inşâ ederken nasıl bir yol ve yöntem izlemiş olduğunu araştırdık. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde ...
  • Muhammed Abdullah Draz'ın 'La morale du Koran'; 'Kur'ân Ahlâkı' adlı eserinde ele aldığı nazarî ahlâk görüşün ve Kur'ân referanslarının tahlili 

   Ayvaz, Kübra (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada Muhammed Abdullah Draz (1894-1958)'ın Kur'ân ahlâkının nazarî kısmına dair görüşleri ve ayetleri analiz metodu incelendi. Çalışmamızın ilk bölümünde Draz'ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildi. İkinci ...
  • Osmanlı'da dört risâle bağlamında dâd harfine dair tartışmalar 

   Bayoğlu, Ömer (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
   Çalışmada dört risâle bağlamında Osmanlı'da dâd harfine dair tartışmalara değinilmiştir. Bahsi geçen risâleler, Osmanlı kıraat ilmi tarihinin önde gelen şahsiyetlerinden Saçaklızâde Muhammed b. Ebû Bekir el-Mar'aşî, Ali ...