Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgenel, Mustafa
dc.contributor.authorGözcü, Ömer Faruk
dc.date.accessioned2021-07-30T13:43:05Z
dc.date.available2021-07-30T13:43:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationGözcü, Ö. F. (2020). Örgütsel çeviklik ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Üniversite personeli üzerine bir analiz. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.other634085
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtJLdjTrhpIzA3MgjhG6Vmi2QD0qYhEWog30qAehydJUK
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2498
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı örgütsel çeviklik ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi üniversite çalışanları bağlamında incelemektir. Araştırma nicel araştırma türlerinden biri olan ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 131'i erkek ve 256'sı kadın olmak üzere toplam 387 üniversite çalışanı katılmıştır. Veriler Örgütsel Çeviklik ve Örgütsel Sinizm ölçekleri aracılığıyla toplanarak, t testi, anova, korelasyon ve regresyon yapılarak test edilmiştir. Bulgulara göre kadınların örgütsel sinizm algıları, erkeklere göre daha yüksektir. Üniversitede çalışma süresi 5 yıl ve altı olan çalışanların örgütsel çeviklik algıları, çalışma süreleri 6 yıl ve üstü olan çalışanlara göre daha yüksektir. Akademik personelin örgütsel çeviklik algıları, idari personele göre daha yüksek iken, örgütsel sinizm algıları benzerdir. 30 yaş ve altı personelin örgütsel sinizm ve örgütsel çeviklik algıları 31-40 yaş ile 41 yaş ve üzeri olan personelin algılarından daha yüksektir. Üniversite personelinin örgütsel çeviklik algıları ile örgütsel sinizm algıları arasında orta düzeyde ve negatif yönde anlamlı bir ilişki olup, örgütsel çeviklik örgütsel sinizmdeki toplam varyansın %14'ünü açıklamaktadır. Başka bir ifade ile örgütsel çeviklik, örgütlerde istenmeyen bir davranış olarak görülen örgütsel sinizmi olumsuz etkileyerek azalmasına neden olan faktörlerden biri olarak kabul edilebilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between organizational agility and organizational cynicism in the context of university employees. The research was carried out according to the relational screening model which is one of the quantitative research types. A total of 387 university employees, 131 male and 256 female, participated in the study. The data were collected by using Organizational Agility and Organizational Cynicism scales and tested by t test, Anova, correlation and regression. According to the findings, women's perception of organizational cynicism is higher than that of men. Organizational agility perceptions of employees who work at the university for 5 years or less are higher than those who work for 6 years or more. The perception of organizational agility of academic staff is higher than administrative staff, whereas organizational cynicism is similar. Organizational cynicism and organizational agility perceptions of employees aged 30 and under are higher than those of employees aged 31-40 and older than 41 years. There is a moderate and negative relationship between organizational agility and organizational cynicism perceptions of university staff. Also, organizational agility explains 14% of total variance in organizational cynicism. In other words, organizational agility can be regarded as one of the factors that negatively affect organizational cynicism which is seen as an undesirable behavior in organizations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel çevikliken_US
dc.subjectÖrgütsel sinizmen_US
dc.subjectÜniversite personelien_US
dc.subjectOrganizational agilityen_US
dc.subjectOrganizational cynicismen_US
dc.subjectUniversity employeesen_US
dc.titleÖrgütsel çeviklik ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Üniversite personeli üzerine bir analizen_US
dc.title.alternativeRelationship between organizational agility and organizational cynicism: An investigation on university employeesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGözcü, Ömer Faruk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record