Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, Mehmet
dc.contributor.authorMemik, Nihat Emre
dc.date.accessioned2021-08-04T10:52:00Z
dc.date.available2021-08-04T10:52:00Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationMemik, N. E. (2020). Kişilik psikolojik sahiplenme ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkilerin analizi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.other640458
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1Jnw8FtluJzCNuRE8bNNBmmIdLedjl5DnZX3sDaTD63J
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2501
dc.description.abstractPsikolojik sahiplenme ve örgütsel sessizlik işletmelerin başarılarının önemli birer unsurudur. Örgütsel sessizliği engellemek için gereken dinamikler fikirlerin açıkça ortaya konmasının çok değerli olduğu günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır. Çalışmamızda bu unsurlardan biri psikolojik sahiplenme bir diğeri de kişilik olarak ele alınmıştır. Kişilik birçok konuda olduğu gibi iş hayatımızdaki davranışlar üzerinde de önemli bir belirleyicidir. Farklı kişilik özellikleri çalışanların sessizliğe ilişkin tutum ve davranışlarını etkileyecektir. Bunun yanında kurumunu sahiplenen çalışanlar, kurum yararına fikirlerini açıkça dile getirmek konusunda daha istekli olacaktır. Araştırmanın amacı, kişiliğin ve kişiliğin alt unsurlarının ve psikolojik sahiplenmenin örgütsel sessizlik üzerindeki etkilerini ve kavramlar arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın evreni, İstanbul ilinde çalışan kişilerden oluşmaktadır. Ankete katılan kişiler ofis ortamında çalışan, beyaz yakalı çalışanlardan oluşmaktadır. Literatür taraması yapılarak elde edilen bilgiler ışığında Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği, Örgütsel Sessizlik Ölçeği ve Psikolojik Sahiplenme Ölçeği örneklem grubuna uygulanmıştır. Elde edilen anketlerden hatalı ve eksik olanlar dışında kalan toplam 207 anket SPSS paket programıyla analiz edilip değerlendirme yapılmıştır. Verilerin analizinde, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkilerin saptanmasında Regresyon ve Pearson Korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre psikolojik sahiplenmenin örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Kişiliğinin dışa dönüklük alt boyutu savunma amaçlı sessizlikle negatif yönde, sorumluluk boyutu ise örgüt yararına seslilik ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractPsychological ownership and organizational silence are important elements of the success of businesses. The dynamics required to prevent organizational silence are gaining more and more importance today where it is very valuable for employees to express ideas clearly. In current study, one of these dynamics is considered as psychological ownership and the other is considered as personality. Personality is an important determinant on behaviors in our business life as well as in many other areas. Different personality traits will determine employees' attitudes and behaviors towards silence. In addition, employees who feel high levels of psychological ownership for the organization will be more willing to express their opinions openly for the benefit of the organization. The purpose of the study is to investigate the effects of personality and psychological ownership on organizational silence. The universe of the research consists of people working in Istanbul. The respondents are individuals who work in the office environment, which we call white collar. In the light of the information obtained by scanning the literature, Five Factor Personality Scale, Organizational Silence Scale and Psychological Ownership Scale were applied to the sample group. A total of 207 questionnaires, other than faulty and missing ones, were analyzed and evaluated by SPSS package program. Descriptive statistics, reliability analysis and confirmatory factor analysis were used in the analysis of the data. In the research, Regression and Pearson Correlation analysis were used to determine the relationships between variables. Findings revealed that psychological ownership had significant effects on organizational silence. Extroversion subscale of the participants' personality was negatively associated with defensive silence and conscientiousness was positively associated with slience fort he benefit of the organization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKişiliken_US
dc.subjectÖrgütsel sessizliken_US
dc.subjectPsikolojik sahiplenmeen_US
dc.subjectPersonalityen_US
dc.subjectOrganizational silenceen_US
dc.subjectPsychological ownershipen_US
dc.titleKişilik psikolojik sahiplenme ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkilerin analizien_US
dc.title.alternativeThe analysis of the relationships between personality psychological ownership and organizational silienceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorMemik, Nihat Emre


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record