Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Bilal
dc.contributor.authorTurgut, Nurgül
dc.date.accessioned2021-08-04T13:12:22Z
dc.date.available2021-08-04T13:12:22Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationTurgut, N. (2020). Öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel destek algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.en_US
dc.identifier.other663711
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-ZU4EaAC72cLw0pdm9AbRlUGTIvtbMvVxcxOfafMgddS
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2532
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel güven seviyeleri ve örgütsel destek algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma evrenini, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, İstanbul ili Başakşehir ilçesinde ilköğretim okullarında (ilkokul ve orta okul) görev yapmakta olan 3345 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 550 öğretmenden oluşmaktadır. Geri dönen ölçeklerden 395 tanesinin analize değer olduğuna karar verilmiştir. Veriler, "Örgütsel Güven Ölçeği", "Örgütsel Destek Ölçeği"; ve "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin örgütsel güven algıları çoğunlukla katılıyorum düzeyinde olup alt boyutlara bakıldığında öğretmenlerin örgütsel güven algıları yöneticilere güven boyutunda, meslektaşlara güvenden daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenler en yüksek güveni yöneticilerine ardından meslektaşlarına duymakta; en az güveni ise paydaşlarına duymaktadır. Öğretmenlerin örgütsel destek algıları katılıyorum düzeyinde olup örgütsel vatandaşlık davranışları bazen katılıyorum düzeyindedir. Öğretmenlerin örgütsel güven algıları cinsiyet, değişkenine göre anlamlı farklılık gösterirken, örgütsel destek algıları cinsiyet, yaş ve kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı algıları ise kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin "Örgütsel Güven" ile "Örgütsel Destek" algıları arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. "Örgütsel Güven" ile "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı" arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki ; "Örgütsel Destek" ile "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı" arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamsız bir ilişki olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this reasearch is to identify the relation between the level of teachers' organisational trust and perception of organisational support with organisational citizenship behaviors. The research utilized with a relational scanning model. The study population of the research consists of 3345 teachers working in primary schools (primary and secondary schools) in Başakşehir district of İstanbul province in the 2019-2020 academic year. The sample of the study consists of 550 teachers determined by the simple random sampling method. It was decided that 395 of the returned scales were worth the analysis. Data is collected with "organisational trust scale" , "organisational support scale" and "organisational citizenship behavior scale". It is concluded that teachers' perception of organisational trust is mostly marked "strongly agree" , while analyzing the subdimension of the teachers' perception of organisational trust towards their administrators is stronger than their colleaques. The teachers trust administrators the most; and then the colleaques while they trust their stakeholders the least. "I agree" is marked for perception of organisational support however "somewhat agree" is marked for organisational citizenship behaviors. Whereas the perception of organisational trust of teachers' differs from gender variable, the perception of organisational support doesn't show a meaningful difference from according to sex ,age and seniority. The organisational citizenship behaviors show significant differences in terms of seniority variable. According to the results of the survey, it is stated that there is an intermediate positive correlation between "organizational support" and "organizational citizenship support". It is defined that there is a low level meaningful negative correlation between "organizational trust" and "organizational support" ; there is a low level meaningless negative correlation between "organisational support" and "organizational citizenship behavior".en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel güvenen_US
dc.subjectÖrgütsel vatandaşlıken_US
dc.subjectÖrgütsel desteken_US
dc.subjectOrganizational trusten_US
dc.subjectOrganizational citizenshipen_US
dc.subjectOrganizational supporten_US
dc.titleÖğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel destek algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between teachers 'perceptions of organizational trust and organizational support and organizational citizenship behavioren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorTurgut, Nurgül


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record