Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Mustafa Kemal
dc.contributor.authorMemiş Kamacı, Hilal
dc.date.accessioned2021-08-11T11:11:33Z
dc.date.available2021-08-11T11:11:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYılmaz, M., Memiş Kamacı, H. (2020). Tüketi̇ci̇leri̇n eti̇k konumlarının helâl tuı̇zme bakış açıları ı̇le i̇li̇şki̇si̇ Samsun i̇li örneği. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 6(2), 147-184.en_US
dc.identifier.issn2149-3820
dc.identifier.issn2651-5342
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2595
dc.descriptionBu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında hazırlanan yüksek lisans tezinden türetilmiştir. -- Sorumlu Yazar: Doç Dr., Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, E-posta: mustafa.yilmaz@samsun.edu.tr, https://orcid.org/ 0000-0002-6906-5414 -- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, LEE, İşletme ABD, Doktora Öğrencisi, E-posta: memishilal@gmail.com, https://orcid.org/ 0000-0003-0567-1404en_US
dc.description.abstractTürkiye'de ve dünyada Müslümanların, tatil yerlerinde kendi inançlarına uygun bir tatil yapmayı arzulamaları ve bu kapsamda helâl ürünleri talep etmeleri helâl turizm sektörünün gelişmesini sağlamıştır. Bu çalışmada, alanyazında yeni yer alamaya başlayan İslami pazarlama anlayışı içerisinde etik, helâl ürün ve hizmetler, helâl konseptli otel işletmelerinin turizmdeki yeri ve tüketicilerin helâl turizm ile ilgili bakış açıları etik konumları ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Pek çok çalışmada farklı değişkenlerin analiz edilmesiyle ortaya konduğu üzere, kişisel etik konum, bireylerin sosyal-kültürel çevresi, milleti, dini ve kişisel özellikleri ile farklılık göstermektedir. Araştırma sonucunda, tüketicilerin idealizm ve rölativizm düzeyleri ile helâl otel anlayışı, tercih ve güven değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, tüketicilerin idealizm düzeyleri ile helâl turizme bakış açıları arasında anlamlı ve pozitif yönde, rölativizm düzeyleri ile helâl turizme bakış açıları arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractDesires of Muslims in Turkey and around the world to have a proper holiday according to their faith and their desire to demand halal products in this context have enabled the development of Halal tourism industry. In this study, Ethical, halal products and services, the place of halal concept hotel businesses in tourism, and consumers' perspectives on halal tourism within the Islamic marketing understanding which has just started to take place in the literature are discussed in relation to their ethical position. As revealed by analysing different variables in many studies; The personal ethical position differs with the socialcultural environment, nationality, religious and personal characteristics of the individuals. As a result of the research, it is concluded that there is a significant difference between the idealism and relativism levels of consumers and the understanding of halal hotels, preferences and trust variables. In addition, it has been determined that there is a significant and positive relationship between consumers' idealism levels and their perspective on halal tourism, and a significant and negative relationship between their level of relativism and their perspective on halal tourism.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezien_US
dc.relation.ispartofİslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi / Journal of Islamic Economics and Financeen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtik konum teorisien_US
dc.subjectİdealizmen_US
dc.subjectRölativizmen_US
dc.subjectİslami pazarlamaen_US
dc.subjectHelâl turizmen_US
dc.subjectEthical position theoryen_US
dc.subjectİdealismen_US
dc.subjectRelativismen_US
dc.subjectIslamic marketingen_US
dc.subjectHalal tourismen_US
dc.titleTüketi̇ci̇leri̇n eti̇k konumlarının helâl tuı̇zme bakış açıları ı̇le i̇li̇şki̇si̇ Samsun i̇li örneğien_US
dc.title.alternativeThe relationship of consumers' ethical positions with their perspectives on helal tourism, case study of Samsunen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridHilal Memiş Kamacı |0000-0003-0567-1404en_US
dc.authoridMustafa Kemal Yılmaz |0000-0002-6906-5414en_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage147en_US
dc.identifier.endpage184en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record