Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaraman, Merve
dc.contributor.authorCebeci, Fatih
dc.contributor.authorArtan, Taner
dc.contributor.authorUzun, Kıvanç
dc.date.accessioned2021-08-16T08:31:20Z
dc.date.available2021-08-16T08:31:20Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKaraman, M., Cebeci, F., Uzun, K., Artan, T. (2021). Uygulama Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Çalışma Dergisi, 5 (1), 1-10en_US
dc.identifier.issn2587-1412
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2669
dc.descriptionMerve Karaman, Doktora Öğrencisi – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, SBF, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye – ORCID 0000-0002-3210-3325 -- Fatih Cebeci, Doktora Öğrencisi – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, SBF, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye – ORCID 0000-0003-3866-5967 -- Kıvanç Uzun, Doktora Öğrencisi. – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, SBF, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye – ORCID 0000-0002-9971-8711 -- Taner Artan, Doç. Dr. – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, SBF, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye – ORCID 0000-0002-8716-2090 -- Sorumlu yazar e-mail adresi: merve.389206@gmail.comen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı sosyal hizmet uzmanlarının uygulama becerilerini ne sıklıkla kullandıklarının ölçülmesi için geliştirilen Uygulama Becerileri Ölçeği’nin (UBÖ) Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Çalışma kapsamında sahada çeşitli sosyal hizmet alanlarında çalışan 438 sosyal hizmet uzmanına Uygulama Becerileri Ölçeği uygulanmıştır. Veriler internet tabanlı veri toplama tekniği (Google Forms) kullanılarak toplanmıştır. Uygulama Becerileri Ölçeği’nin yapı geçerliliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile belirlenmiş, iki madde dışında ölçeğin orijinal hali ve madde örüntüsü korunduğu saptanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile yeni ölçek yapısı test edilmiştir ve uyum iyiliği değerlerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin orijinal formuna uygun olarak Destekleyici/Kolaylaştırıcı, İçgörüyü Kolaylaştırıcı, Terapötik Baş Etme ve Vaka Yönetimi olmak üzere 4 alt boyuttan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda alt boyutların Cronbach’s Alfa değerleri sırasıyla 0.781, 0.892, 0.764, ve 0.844 ve ölçeğin tümü için 0.819 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin 16 maddelik son haliyle farklı çalışma alanlarındaki sosyal hizmet uzmanları ile yapılacak çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to adapt the Practice Skills Inventory (PSI), which was developed to measure how often social workers use their practice skills into Turkish and to conduct a validity and reliability study. Within the scope of the study, Practice Skills Inventory was applied to 438 social workers working in various social service fields. The data were collected using the internet-based data collection technique (Google Forms). The construct validity of the Practice Skills Inventory was determined by Explanatory Factor Analysis (EFA), and it was determined that the original form and item pattern of the scale were preserved, except for two items. The new scale structure was tested with Confirmatory Factor Analysis (CFA), and it was observed that the values of the goodness of fit were quite high. As a result of the analysis, it was determined that the scale was a valid and reliable measurement tool consisting of 4 sub-dimensions: Supportive/Facilitative Skills, Insight Facilitation Skills, Therapeutic Coping Skills and Case Management Skills. As a result of the analyzes performed, the Cronbach's Alpha values of the sub-dimensions were determined as 0.781, 0.892, 0.764, and 0.844, respectively, and 0.819 for the whole scale. The final version of the scale with 16 items is recommended to be used in studies to be conducted with social workers from different fields.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSosyal Çalışma Dergisi | Turkish Journal of Social Worken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUygulama becerilerien_US
dc.subjectÖlçek uyarlamaen_US
dc.subjectPractice skillsen_US
dc.subjectScale adaptationen_US
dc.titleUygulama Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridMerve Karaman |0000-0002-3210-3325en_US
dc.authoridFatih Cebeci |0000-0003-3866-5967en_US
dc.authoridTaner Artan |0000-0002-8716-2090en_US
dc.authoridKıvanç Uzun |0000-0002-9971-8711en_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record