Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Osman
dc.date.accessioned2021-10-12T07:17:23Z
dc.date.available2021-10-12T07:17:23Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖZDEMİR, O. (2020). Türkçe Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Bir Üst Düzey Düşünme Becerisi Analitik Düşünme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 950–971.en_US
dc.identifier.issn2147-6020
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.16916/aded.751287
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2719
dc.description* Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, İstanbul, osman.ozdemir@izu.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0627-0768en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, üst düzey düşünme becerilerinden biri olan analitik düşünmenin Türkçe eğitiminin temel dil becerileriyle ilişkisini ortaya koymak ve bu konuda teorik bir çerçeve oluşturmaktır. Türkçe öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında yaşanan problemler, alanyazındaki çalışmalar ve PISA sınavlarındaki üst düzey düşünebilen başarılı öğrenci oranının azlığı ile açıkça görülebilmektedir. Bu doğrultuda, derleme makale formatında hazırlanan bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Analiz birimi olarak yenilenmiş Bloom taksonomisinin analiz basamağının alt boyutları olan ayırt etme, organize etme ve ilişkilendirme / dayandırma boyutları kullanılmış ve buna göre temel dil becerileri ile analitik düşünme becerileri ilişkilendirilmiştir. Ardından bu üç başlığa yönelik etkinlik örnek olarak hazırlanan etkinlik ya da sorular yine aynı doğrultuda ele alınmıştır. Sonuç olarak analitik düşünme becerisinin eğitim yoluyla geliştirilebileceği, sentez ve değerlendirme gibi daha üst basamaklarındaki düşünme becerilerinin geliştirilmesi için ön hazırlığı teşkil ettiği ortaya koyularak bu konuda yapılabilecek yeni araştırmalar için öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study aims to determine the relationship between analytical thinking, which is one of the higher order thinking skills, with the main language skills of Turkish language education and to form a theoretical framework in this regard. The problems experienced in teaching higher-order thinking skills in Turkey, can be clearly seen with many studies in literature and with the low percentage of successful students taking PISA reading exams. Accordingly, in this study, which was prepared in the form of a review article, the basic qualitative research method was used. As a unit of analysis, differentiating, organizing and connecting/relating dimensions, which are the sub-dimensions of the analysis level of the renewed Bloom taxonomy, were used and basic language skills and analytical thinking skills were associated, accordingly. Then, the activities and questions prepared as an example for these three sub-titles were analyzed in the same direction. As a result, analytical thinking skills were defined as a skill which can be developed through language education. This skill is also preliminary preparation for developing higher-order thinking skills such as evaluation and creation. At the end of this study, some suggestions for further research on this subject were presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet KURUDAYIOĞLUen_US
dc.relation.ispartofAna Dili Eğitimi Dergisien_US
dc.identifier.doi10.16916/aded.751287en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnalitik düşünmeen_US
dc.subjectÜst düzey düşünme becerilerien_US
dc.subjectTemel dil becerilerien_US
dc.subjectTürkçe eğitimien_US
dc.subjectAnalytical thinkingen_US
dc.subjectHigher-order thinkingen_US
dc.subjectMain language skillsen_US
dc.subjectTurkish language teachingen_US
dc.titleTürkçe eğitiminde geliştirilmesi gereken bir üst düzey düşünme becerisi: analitik düşünmeen_US
dc.title.alternativeA Higher Order Thinking Skill to be Developed in Turkish Language Teaching: Analytical Thinkingen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridOsman Özdemir |0000-0003-0627-0768en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage950en_US
dc.identifier.endpage971en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÖzdemir, Osman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record