Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKabaklı Çimen, Latife
dc.contributor.authorGezer, Eren
dc.date.accessioned2022-01-04T09:11:11Z
dc.date.available2022-01-04T09:11:11Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn2458-9489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2845
dc.description1Bu çalışma, Yrd. Doç. Dr. Latife KABAKLI ÇİMEN danışmanlığında hazırlanan Eren Gezer’in Ocak 2015 tarihinde kabul edilen Yüksek Lisans tezinden hazırlanmıştır. -- 2 Yrd. Doç.Dr.,İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Anabilim Dalı, İstanbul, latife.cimen@izu.edu.tr -- 3 M.A., M.E.B., İstanbul, gezer_eren@hotmail.comen_US
dc.description.abstractEğitim kurumlarında eğitimin niteliğini belirleyen birçok faktörle birlikte eğitim yöneticilerinin kurum yönetimi becerileri ile öğretmenlerietkileme becerileri de önemlidir. Bu araştırma, ilkokul müdürlerinin yönetim ve öğretmenleri etkileme becerileriniöğretmen görüşleri doğrultusunda belirlenmek amacıyla yapılmıştır.Çalışma grubu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Tuzla İlçesi devlet ilkokullarında görev yapan 367 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma ilişkisel karşılaştırma türünde bir tarama çalışmasıdır.Araştırmada veri toplamak amacıyla Uygun (2006) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Etkileme Ölçeği”, Şekerci (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yönetim Becerileri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.Bu araştırmanın sonuçları, okul müdürlerinin yönetim becerilerinin öğretmenler tarafından yüksek düzeyde algılandığını göstermektedir. Öğretmenlerin algıladıkları okul müdürlerinin yönetim becerileri öğretmenlerin cinsiyet, yaş, medeni durum, kıdem, okuttuğu sınıf ve eğitim durumlarınagöre değişmezken; eğitim bölgesi değişkenine göre anlamlı farklılık belirlenmiştir.Okul müdürlerinin öğretmenleri etkilemeleri becerilerininöğretmen algısına göre orta düzeyde olduğu görülmüştür. Okul müdürlerinin öğretmenleri etkileme becerileri ile öğretmenlerincinsiyet, medeni durum, okutulan sınıf ve eğitim durumuna göre anlamlı farklılık bulunmazken; yaş ve kıdeme göre anlamlı fark bulunmuştur. Yönetim becerileri arttıkça okul müdürlerinin öğretmenleri etkileme puanlarının arttığı ve aralarındaki pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn addition to many factors determining the quality of education in educational institutions, the skills of education managers to manage the institution and affect teachers are also important. This study was carried out in order to determine the management skills and skills of affecting teachers of primary school directors in line with teacher opinions. The study group consists of 367 teachers working at state primary schools in Tuzla district of Istanbul province in the 2013-2014 academic year. The study is a screening study of the relational comparison type.The “Scale of School Principals’s Teachers Affect” which was developed by Uygun (2006), "Management Skills Scale"adapted to Turkish by Şekerci (2006) and the “Personal Information Form” were used in the study in order to collect data.The results of this study show that the management skills of school directors are perceived by teachers at a high level. While the management skills of school directors perceived by teachers do not vary by the gender, age, marital status, seniority, grades taught and educational status of the teachers, a significant difference was determined by the variable of the region of education. It was seen that the skills of school directors to affect teachers are at the intermediate level according to the teacher perception. While there was no significant difference between the skills of school directors to affect teachers and the gender, marital status, the grades taught and educational status of the teachers, a significant difference was found by age and seniority. It was determined that as the management skills of school directors increased their scores of affecting teachers increased and there was a significant positive relationship between them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSakarya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofJournal of Human Scienceen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul müdürüen_US
dc.subjectYönetim becerilerien_US
dc.subjectÖğretmenleri etkilemeen_US
dc.subjectSchool principalsen_US
dc.subjectManagement skillsen_US
dc.subjectAffect teachersen_US
dc.titleİlkokul müdürlerinin yönetim ve öğretmenleri etkileme becerilerinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of the management skills and skills of affecting teachers of primary school directors by teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridHatice Kabaklı Çimen |0000-0002-4973-3630en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage4520en_US
dc.identifier.endpage4544en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKabaklı Çimen, Latife


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record