Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakmak, Aişe Hümeyra
dc.contributor.authorBilici, Mustafa
dc.date.accessioned2022-02-25T06:04:54Z
dc.date.available2022-02-25T06:04:54Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÇakmak, A. H. (2022). Yetişkinlerdeki Dindarlık, Ahlaki Olgunluk ile Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(19), 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izusbd/issue/68119/947229.en_US
dc.identifier.issn2757-9530
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2984
dc.descriptionİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. Yüksek Lisans Öğrencisi, Öğrencisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Bölümü, ahumeyracakmak@gmail.com, ORCID 0000-0002-1946-4476 Prof. Dr, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Bölümü, mustafa.bilici@izu.edu.tr, ORCID 0000-0002-7303-0396en_US
dc.description.abstractBu çalışmada yetişkinlerdeki ahlaki olgunluk düzeyleri ile ölüme karşı hissettikleri kaygı ve hayatlarında bir problemle karşılaştıklarında genel olarak manevi yönden nasıl başa çıktıkları ölçülecektir. Çalışmanın amacı araştırma değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi ve birbirlerini yordama derecelerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada nicel araştırma modellerinden biri olan korelasyon (ilişkisel) tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 18-71 yaş arası 341 yetişkin oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Karaçay (2011) tarafından geliştirilen “Dindarlık Eğilimi Ölçeği’’, Şengün ve Kaya (2007) tarafından geliştirilen “Ahlaki Olgunluk Ölçeği’’ ve Templer (1970) tarafından geliştirilen “Ölüm Kaygısı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin toplanması sonucunda Spss programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve bu değişkenlerin birbirlerini yordayıp yordamadığını test etmek amacıyla da basit doğrusal regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Analizler sonucunda; yetişkin bireylerin dindarlık düzeyi ile ahlaki olgunluk ve ölüm kaygısı düzeyi arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca ahlaki olgunluk ve ölüm kaygısı düzeyi katılımcıların dindarlık düzeylerini anlamlı olarak yordamaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the moral maturity level of adults, the anxiety they feel towards death and how they generally cope with a problem in their lives will be measured. The aim of the study is to examine the relationships of the research variables with each other and to determine the degree of their prediction of each other. In this study, correlation scanning method, which is one of the quantitative research models, was used. The sample of the study consists of 341 adults aged 18- 71. "Religious Tendency Scale" developed by Karaçay (2011), "Moral Maturity Scale" developed by Şengün and Kaya (2007), and "Death Anxiety Scale" developed by Templer (1970) were used to collect the data. As a result of the data collection, they were analyzed and interpreted with the Spss program. In the analysis of the data obtained, Pearson Product Moments Correlation Coefficient was calculated in order to examine the relationship between the variables of the study, and simple linear regression analysis technique was used to test whether these variables predicted each other. As a result of the analysis; It has been observed that there is a statistically significant and positive relationship between the level of religiosity, moral maturity and death anxiety in adult individuals. In addition, moral maturity and death anxiety level significantly predicted the religiousness levels of the participants.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofÇekmece İZU Sosyal Bilimler Dergisi / Cekmece IZU Journal of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDindarlıken_US
dc.subjectAhlaken_US
dc.subjectAhlaki olgunluken_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectÖlüm kaygısıen_US
dc.subjectReligiosityen_US
dc.subjectMoralityen_US
dc.subjectMoral maturityen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectDeath anxietyen_US
dc.titleYetişkinlerdeki dindarlık, ahlaki olgunluk ile ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeRelation of religiosity, moral maturity and death anxiety in adultsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridAişe Hümeyra Çakmak |0000-0002-1946-4476en_US
dc.authoridMustafa Bilici |0000-0002-7303-0396en_US
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.institutionauthorÇakmak, Aişe Hümeyra
dc.institutionauthorBilici, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record