Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya Kılıç, Ayten
dc.contributor.authorTekin, Hasan Hüseyin
dc.date.accessioned2022-03-01T10:26:14Z
dc.date.available2022-03-01T10:26:14Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKaya Kılıç, A.,Tekin, H. H. (2021). Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi. Sosyal Çalışma Dergisi, 5(2), 196-208. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/scd/issue/67855/990201.en_US
dc.identifier.issn2587-1412
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3005
dc.descriptionSorumlu yazar e-mail adresi: aytenkayakilic@akdeniz.edu.tren_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarında bireyle (mikro), grupla (mezzo) ve toplumla (makro) sosyal hizmet uygulama düzeylerini incelemektir. Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 160 sosyal hizmet uzmanı oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu aracılığıyla 01 Eylül- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında online olarak toplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgularda; çalışmaya katılan sosyal hizmet uzmanlarının tamamına yakınının çalıştıkları birimlerde mikro düzeyde çalışmalar gerçekleştirdikleri, katılımcıların yarısının mezzo düzeyde uygulama deneyimlerinin olmadığı ve katılımcıların çoğunluğunun makro düzeyde uygulama yapmadıkları belirlenmiştir. Grup ve toplum çalışması yapılmamasının nedenleri arasında, çalışılan alanın grup ve toplum çalışmasına uygun olmadığı ve iş yoğunluğu nedeniyle grup çalışması yapılamadığı belirlenmiştir. Ayrıca grup ve toplum çalışması yapmak için kendini mesleki açıdan yetersiz bulan ve sosyal hizmet lisans eğitiminin yetersiz olması nedeniyle grup ve toplum çalışması yapamadığını belirten sosyal hizmet uzmanları bulunmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal hizmet lisans eğitiminde grupla ve toplumla çalışma becerileri kazandırabilmesi yönünde sosyal hizmet müfredatını işlevsel hale getirebilecek çalışmaların yapılması ve konu ile ilgili daha kapsamlı veriler elde etmeye yönelik nitel çalışmaların yapılması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to examine the levels of social work practice with the individual (micro), group (mezzo) and society (macro) in the work areas of social workers. This study is a cross-sectional and descriptive study. The sample of the study consisted of 160 social workers. The data were collected online between 01 September- 31 December 2019 via the interview form developed by the researchers. Findings obtained from the study; it was determined that almost all of the social workers who participated in the study performed studies at the micro level in the units where they worked, half of the participants did not have mezzo level application experiences and the majority of the participants did not work macro level. Among the reasons for not doing group and community work, it was determined that the work area was not suitable for group and society work and that group work could not be done due to work density. There are also social workers who find themselves inadequate to do group and society work and that they cannot do group and society work due to insufficient social work undergraduate education. In line with the results obtained in the study, it is recommended to it is recommended to carry out studies that can make the social work curriculum functional in order to gain the skills of working with groups and the community in social work undergraduate education, and to conduct qualitative studies to obtain more comprehensive data on the subject.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSosyal Çalışma Dergisi | Turkish Journal of Social Worken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal hizmeten_US
dc.subjectBireyle sosyal hizmeten_US
dc.subjectGrupla sosyal hizmeten_US
dc.subjectToplumla sosyal hizmeten_US
dc.subjectSosyal hizmet uzmanıen_US
dc.subjectSocial worken_US
dc.subjectSocial work with individualen_US
dc.subjectSocial work with groupsen_US
dc.subjectSocial work with societyen_US
dc.subjectSocial workeren_US
dc.titleSosyal hizmet uzmanlarının mesleki uygulama düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of professional practice levels of social workersen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage196en_US
dc.identifier.endpage208en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record