Show simple item record

dc.contributor.advisorKadıoğlu Ateş, Hatice
dc.contributor.authorBulut, Ramazan Cem
dc.date.accessioned2019-05-24T08:12:34Z
dc.date.available2019-05-24T08:12:34Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationBulut, R.C. (2019). Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin iletişim becerileri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki. (M.S. thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYnlJu9_7wcdhanZg7G0Ntapr5Xbc8EOpFSWRIor6osiB
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/323
dc.description.abstractÇalışmanın amacı; ortaokul öğretmenlerinin iletişim becerileri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modellerinden betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini İstanbul İli Küçükçekmece İlçesindeki resmi ortaokullarda 2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan 1892 öğretmen oluşturmaktadır ve evrenden basit seçkisiz yöntemle seçilen örneklem sonucu araştırma 301 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak iletişim becerileri ölçeği-yetişkin formu (İBÖ-YF) ve örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada cinsiyet ile iletişim becerilerinin sadece "temel beceriler ve kendini ifade etme" alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanırken (p<0,05), ögütsel sinizm ve alt boyutları ile anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Ayrıca çalışmada yaş, eğitim düzeyi, toplam hizmet süresi ile iletişim becerileri ve örgütsel sinizm ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Araştırmada ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin iletişim becerileri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında istatistiki olarak orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p<0,05). İletişim becerileri puanı arttıkça örgütsel sinizm puanlarının azaldığı, iletişim becerileri seviyesi yüksek olan ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Yöneticiler ve öğretmenler arasında açık bir iletişim ortamı oluşturularak okullarda sinik tutum ve davranışların azaltılması sağlanabilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the relationship between the communication skills of secondary school teachers and the levels of organizational cynicism according to the opinions of the teachers working in secondary school. In the research, relational screening model was used. The research population consisted of 1892 teachers working in the official secondary schools in the Küçükçekmece District of Istanbul Province in the 2017-2018 academic year. In the study, the communication skills scale-adult form (İBÖ-YF) and organizational cynicism scale were used as data collection tools. In the study, there was a statistically significant difference between gender and basic skills and self-expression, subdimension, while there was no significant difference with organizational cynicism and sub-dimensions. In addition, a statistically significant difference was found between age groups, education level, total service duration, communication skills and organizational cynicism scale scores (p<0.05). In the study, there was a statistically significant negative correlation between communication skills and organizational cynicism levels in teachers working in secondary schools (p <0,05). It can be said that the organizational cynicism levels of secondary school teachers, whose are high, are lower as the organizational cynicism scores decrease and communication skills points increase. An open communication environment can be established between administrators and teachers, and cynical attitudes and behaviors in schools can be reduced.en_US
dc.description.tableofcontentsİletişimen_US
dc.description.tableofcontentsSinizmen_US
dc.description.tableofcontentsÖrgütsel Sinizmen_US
dc.description.tableofcontentsSinizm ve iletişim konusunda yurtdışı ve yurtiçinde yapılan araştırmalara ilişkin genel değerlendirmeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtaokul Öğretmenlerien_US
dc.subjectİletişim Becerisien_US
dc.subjectÖrgütsel Sinizmen_US
dc.subjectSecondary School Teachersen_US
dc.subjectCommunication Skillen_US
dc.subjectOrganizational Cynicismen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleOrtaokulda görev yapan öğretmenlerin iletişim becerileri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between communication skills and organizational cynicism levels in the secondary school teachers'en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record