Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKhalınbaylı, Kamala
dc.contributor.authorTaş, Besra
dc.date.accessioned2022-03-04T19:12:41Z
dc.date.available2022-03-04T19:12:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2528-9527
dc.identifier.issn2528-9535
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opus.580182
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnM056STFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3278
dc.description.abstractBu araştırmada üniversite öğrencilerinde özgecilik ve mükemmeliyetçilik anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul ilinde farklı devlet ve özel üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 250’si kız, 250’ si erkek olan toplam 500 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılılımcıların özgecilik düzeylerine ilişkin veriler Özgecilik Ölçeği, mükemmeliyetçilik düzeylerinin belirlenmesinde Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme Ölçeği ve kişisel özelliklere ilişkin veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılarak elde edilmiştir. Regresyon analizinde üniversite öğrencilerinde özgecilik düzeylerinin alt boyutlarından alınan puanlar yordanan değişken (gönüllü faaliyetlere katılım, maddi yardımı, travmatik durumlarda yardımı, yaşlı/ hastalara yardımı,fiziksel güce dayalı yardımı, eğitim sürecinde yardımı, yakınlık duygusundan kaynaklanan yardımı), mükemmeliyetçi kendini göstermenin alt boyutlarından (mükemmeliyetçi öz-tanıtım, kusur saklama ve kusuru açığa vurmama) alınan puanlar yordayıcı değişken olarak ele alınmıştır. Üniversite öğrencilerinde özgecilik anlayışının cinsiyete ve yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi ve T testi analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinde özgecilik davranışı ve mükemmeliyetçilik arasında anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kadınların erkeklerden daha fazla özgeci davranışta bulundukları, yaşı küçük olan üniversite öğrencilerinin büyük olanlara göre daha az özgeci davranış gösterdikleri de tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this research, it is aimed to review the relationship between altruism and perfectionism mentality among university students. The research has been conducted among 250 girls, 250 boys, in total 500 university students who have studied in different public and private universities in İstanbul. The data related to the attendant’s altruism levels are obtained by using Altruism Scale, their perfectionism levels were determined by using the Perfectionistic Self-Presentation Scale and data related to personal characteristics was obtained by using Personal Information Form that was issued by the researcher. In regression analysis, points, that are taken from the sub-dimension of the altruism levels among the university students are obtained as dependent variable (attendance to voluntary activities, financial supports, help in the traumatic situations, help for old patient people, help based on physical force, help during the education period, help arisen from feeling closeness), points that are taken from the sub-dimension(perfectionist self-presentation, nondisplay of imperfection and nondisclosure of imperfection) of the perfectionistic self-presentation are obtained as a predictor variable. One way variance analysis and T-test analyses were made to review altruism mentality among the university students whether it becomes different or not according to gender, age, the average income of the family, people of which living together with, family-style that she/he has grown up. According to the research results, it has been determined that there are significant relationships between an altruism act and perfectionism among university students. Also, it has been determined that a woman has been acting more altruist than a man, juniority university students have been acting less altruist than the older ones.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.doi10.26466/opus.580182
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinde Özgecilik ve Mükemmeliyetçilik Anlayışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeReviewing of The Relationship Between Altruism And Perfectionism Mentality Among University Studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage1564en_US
dc.identifier.endpage1593en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department-tempİstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye;İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.trdizinidTXpnM056STFOUT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record