Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgenel, Mustafa
dc.contributor.authorYapıcı, Suat
dc.date.accessioned2019-06-10T06:44:14Z
dc.date.available2019-06-10T06:44:14Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationYapıcı, S. (2019). Suriyeli öğretmen ve veli görüşlerine göre geçici eğitim merkezlerinin değerlendirilmesi: Nitel bir araştırma. (M.S. thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYuJ17RZguC35VZB8gy4IxZ8VDM6Q1Um0OIbTLu5EB2o2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/329
dc.descriptionBu tez Marmara Üniversitesi ile ortak program kapsamında hazırlanmıştır. T.C. Marmara Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ortak Yüksek Lisans Programıen_US
dc.description.abstractBu nitel araştırmanın amacı, Kocaeli ilinde bulunan Geçici Eğitim Merkezlerinin eğitim-öğretim programının, fiziksel koşullarının ve öğretim ve yönetim kadrosunun öğretmen ve veli perspektifinden değerlendirilmesidir. Araştırmanın katılımcıları Kocaeli ilinde bulunan Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Suriyeli mülteci 13 öğretmen ve çocukları bu merkezlerde eğitim alan 15 Suriyeli mülteci velidir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış mülakat formuna göre öğretmen ve velilerle görüşme yapılarak toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler betimsel analiz yöntemi ile NVIVO programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgulara göre öğretmen ve veliler bu merkezlerdeki eğitim programını güncel bulmaktadır. Fiziksel, donanımsal ve sosyal etkinlikler açısından yetersizlikler olduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak bu merkezlerdeki eğitimin kalitesi öğretmen ve veliler tarafından yeterli bulunmuştur. Sonuçlar tartışılmış ve buna göre öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this qualitative research is to evaluate the curriculum, physical conditions and the teaching and management staff of the Temporary Education Centers in, Kocaeli, from the perspective of teachers and parents. The participants of the study were 13 Syrian refugee teachers who work in the temporary education centers in Kocaeli district and 15 parents whose children are enrolled in these centers. The data of the research consisted of teacher and parent interviews conducted according to the semi-structured interview form prepared by the researcher. Qualitative data obtained from interviews were analyzed by NVIVO program with descriptive analysis method. According to the findings, teachers and parents find the curriculum program of these centers up to date and sufficient to the needs of the students. There are some deficiencies in terms of physical space, teaching and learning technologies and social facilities and activities. As a result, the quality of education in these centers was found sufficient by teachers and parents. The results were discussed and recommendations were presented accordingly.en_US
dc.description.tableofcontentsGöç ve mülteci kavramlarıen_US
dc.description.tableofcontentsMültecilerin eğitim hakkıen_US
dc.description.tableofcontentsSuriyeli mültecilerin eğitimien_US
dc.description.tableofcontentsGeçici eğitim merkezlerien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeçici Eğitim Merkezien_US
dc.subjectMültecilerin Eğitimien_US
dc.subjectTemporary Education Centeren_US
dc.subjectRefugee Educationen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleSuriyeli öğretmen ve veli görüşlerine göre geçici eğitim merkezlerinin değerlendirilmesi: Nitel bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe evaluation of temporary education centersby syrian teachers and parents: A qualitativeresearchen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.identifier.endpage84
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record