Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTöre, Esra
dc.contributor.authorÇilek, Adem
dc.contributor.authorÇetin, Ekrem
dc.date.accessioned2022-03-04T19:12:57Z
dc.date.available2022-03-04T19:12:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2148-8940
dc.identifier.issn2148-8940
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRReE16azJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3362
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisi sürecinde okul yönetimlerinin MEB Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzuna uyma durumlarının incelenmesidir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2021 yılında Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde olan 4414 okul yöneticisi ve öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve MEB Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi’nden faydalanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanılmış olan “ Hijyen Kontrol Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, okul yönetimlerinin MEB Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzuna uyma düzeylerinin okul yöneticileri ve öğretmenlere göre yüksek olduğu bulunmuştur. Hijyen eğitimi almış olan öğretmenler ve yöneticiler kılavuza uyma düzeyini daha yüksek algılamaktadır. Okul yönetimlerinin kılavuza uyma düzeyi okulun bulunduğu coğrafi bölgeye ve yerleşim birimine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki okul yönetimlerinin kılavuza uyma düzeyleri; Marmara, Akdeniz, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki okul yönetimlerinin kılavuza uyma düzeylerinden daha düşüktür. Şehir ve merkez ilçede bulunan okul yönetimlerinin kılavuza uyma düzeyleri kasaba ve ilçelerde bulunan okul yönetimleri kılavuza uyma düzeylerinden, büyükşehirlerde bulunan okul yönetimleri kılavuza uyma düzeyleri ise köy ve ilçelerde bulunan okul yönetimlerinin kılavuza uyma düzeylerinden daha yüksektir. Araştırma bulguları tartışılmış; karar vericilere, uygulamacılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study aims to examine the compliance of school administrations with the Improving Hygiene Conditions in MoNE Educational Institutions and the Infection Prevention Control Guide during the Covid-19 pandemic process. A descriptive survey model was used in the study. The study sample consists of 4414 school administrators and teachers in seven different regions of Turkey in 2021. In the research, "personal information form" and "Hygiene Control Scale" using the Self-Assessment Question List of the Infection Prevention and Control Guidelines for Improving Hygiene Conditions in Educational Institutions and Infection Prevention Control Guide as data collection tool in the study. As a result of the analyses made, it was found that the school administrators' compliance with the Improving Hygiene Conditions in the MoNE Educational Institutions and the Infection Prevention Control Guide was much higher according to managers and high according to teachers. Teachers and administrators who have received hygiene training perceive the level of compliance with the guide higher. The level of compliance of school administrators with the guide differs significantly according to the geographical region and settlement where the school is located. The level of compliance with the guide by school administrators in the Eastern Anatolia and Southeastern Anatolia Regions are lower than school administrations in Marmara, Mediterranean, Aegean, Black Sea, and Central Anatolia regions the level of compliance with the guideline. The level of compliance with the guide by school administrations in the city and central district is higher than the level of compliance with the guide by school administrations in towns and districts. The level of compliance with the guide by school administrations in metropolitan cities is higher than the level of compliance with the guide of school administrations in villages and districts. The research findings were discussed, suggestions were made for decision-makers, practitioners, and researchers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofKAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleCovid-19 pandemi sürecinde okul yönetimlerinin milli eğitim bakanlığı hijyen kontrol kılavuzuna uyma durumlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the compliance of school administrations to the ministry of national education hygiene control guide during the covid-19 pandemic processen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage233en_US
dc.identifier.endpage254en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye;Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çankırı, Türkiye;İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.trdizinidTkRReE16azJOZz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record