Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorLevent, Ahmet Faruk
dc.contributor.authorKaragöz, Aykut
dc.date.accessioned2022-03-10T13:40:40Z
dc.date.available2022-03-10T13:40:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-eAefhKokLDerLz6W13U_2f8BTpTq3QiRi6DWEG_LMFK
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3509
dc.description.abstractÖrgütlerin planladıkları hedeflere ulaşmalarını sağlamanın yolu etkili bir yönetimden geçmektir. Yönetim bir anlamda insanları yönetmektir. Bu süreçte insan unsuru en önemli örgütsel kaynak olarak öne çıkmaktadır. Yöneticilerin yönetsel işlevleri yerine getirebilmeleri için her şeyden önce örgütte etkili bir iletişim sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Toplantılar, bu nedenle çift yönlü işleyen bir iletişim aracı olarak örgütsel yönetimde çok önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle bu araştırmada okul müdürlerinin liderlik stilleri ile toplantı yönetimi yeterlilikleri arasındaki ilişki, öğretmenlerin algılarına göre incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın evrenini, İstanbul ili Bağcılar ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel okullarda görev yapmakta olan 2544 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırlılıkları çerçevesinde uygulama gönüllülük esasına dayandığından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 112'si erkek, 192'si kadın olmak üzere toplam 304 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Toplantı Yönetimi Yeterlilikleri Ölçeği ve Liderlik Stilleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde 0,05 anlamlılık değeri esas alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik davranışları ile toplantı yönetimi yeterlilikleri, görev liderliği, katılım yönetimi ve süreç liderliği arasında yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Okul müdürlerinin otokratik liderlik alt boyutu ile toplantı yönetimi yeterlilikleri arasında istatistiksel olarak negatif yönde orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin demokratik liderlik davranışları arttıkça toplantı yönetimi yeterlilik düzeyleri de artmaktadır. Öğretmenlerin demografik özelliklerine göre okul müdürlerinin liderlik davranışları ile toplantı yönetimi yeterlilikleri arasında anlamlı yönde farklılıklar tespit edilmiştir. Kadın öğretmenler, erkek öğretmenlere göre okul müdürlerinin liderlik davranışları ve toplantı yönetimi yeterlilikleri konusunda daha başarılı olduklarını düşünmektedir.en_US
dc.description.abstractEffective management is the way to ensure that organizations achieve their planned goals. Management is, in a sense, managing people. In this process, the human factor stands out as the most important organizational resource. First of all, an effective communication system should be established in the organization in order for the managers to fulfill their managerial functions. Therefore, meetings have a very important function in organizational management as a communication tool that works in both directions. Therefore, in this study, the relationship between school principals 'leadership styles and meeting management competencies was examined according to teachers' perceptions. The universe of this study, which is carried out using the relational screening design, one of the quantitative research methods, consists of 2544 teachers working in public and private schools in the district of Bağcılar in the province of Istanbul in the 2018-2019 academic year. Within the framework of the limitations of the study, since the application was based on voluntarism, a total of 304 teachers, 112 males and 192 females, were reached by simple random sampling method. Research data were collected using the Personal Information Form, Meeting Management Competencies Scale and Leadership Styles Scale prepared by the researcher. The obtained data were analyzed with the SPSS 25 program. The significance value of 0.05 was used in the analyzes. According to the findings obtained in the research; According to teachers' perceptions, a high level of correlation was found between the leadership behaviors of school principals and their meeting management competencies, task leadership, participation management and process leadership. A moderate statistically negative relationship was found between the autocratic leadership sub-dimension of school principals and their meeting management competencies. According to teachers' perceptions, as the democratic leadership behaviors of school principals increase, the level of meeting management competence also increases. Significant differences were determined between the leadership behaviors and meeting management competencies of school principals according to the demographic characteristics of the teachers. Female teachers think that school principals are more successful in leadership behaviors and meeting management competencies than male teachers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleÖğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile toplantı yönetimi yeterlilikleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between leadership styles and meeting management qualifications of school principals according to teacher perceptionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKaragöz, Aykut
dc.identifier.yoktezid667092en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record