Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgenel, Mustafa
dc.contributor.authorYıldız, Leyla
dc.date.accessioned2022-03-10T13:40:41Z
dc.date.available2022-03-10T13:40:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-VWAAbmcyytJQwv86FFlxDdOiMF9w_qsnsPFMmNt2jJc
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3515
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal, duygusal ve ruhsal zeka türleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemi ve ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu üniversite eğitimine devam etmekte olan 297 kadın 118 erkek toplam 415 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında "Tromso Sosyal Zeka Ölçeği", "Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF)", "Ruhsal Zeka Özellikleri Ölçeği" ve araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin sosyal, duygusal ve ruhsal zeka düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi, cinsiyet, yaş, üniversite yerleşme puan türü, sınıf düzeyi, gelir düzeyi, anne-baba eğitim durumu değişkenleri ile anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için "Bağımsız Grup T Testi Tekniği" ve "Tek Yönlü Varyans Analizi Tekniği (ANOVA)" kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin sosyal zeka düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönde, sosyal zeka düzeyleri ile ruhsal zeka düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde, duygusal zeka düzeyleri ile ruhsal zeka düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların sosyal ve ruhsal zeka düzeyleri "yüksek" duygusal zekaları "ortanın üzeri" olarak belirlenmiştir. Sosyal zekanın cinsiyet, üniversiteye yerleştiği puan türü, sınıf düzeyi, gelir düzeyi ve anne eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı, yaş ve baba eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Duygusal zekanın, puan türü, sınıf düzeyi ve gelir düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı, cinsiyet, yaş, anne ve baba eğitim durumuna göre anlamlı farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Ruhsal zekanın, cinsiyet, yaş ve sınıf düzeylerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı puan türü, gelir düzeyi, anne-baba eğitim durumuna göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları alanyazındaki diğer bulgular ile karşılaştırılarak tartışılmış araştırmacı ve eğitimcilere öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between social, emotional and mental intelligence types of university students. The research was conducted according to the quantitative research method and relational survey model. The study group of the research consists of 297 female and 118 male totally 415 undergraduate students who are continuing their university education. "Tromso Social Intelligence Scale", "Emotional Intelligence Scale-Short Form (DASÖ-SF)", "Mental Intelligence Traits Scale" and "Personal Information Form" prepared by the researcher were used to collect the data. In order to determine the relationship between the social, emotional and mental intelligence levels of university students, correlation analysis was conducted using the "Independent Group T Test Technique" to test whether there is a significant difference with the variables of gender, age, score type, grade level, income level, and parental education level" and "One Way Analysis of Variance Technique (ANOVA)". As a result of the research, it was found that there is a moderately positive relationship between the social intelligence levels and emotional intelligence levels of university students, a low level positive relationship between social intelligence levels and mental intelligence levels, and a low level positive relationship between emotional intelligence levels and mental intelligence levels. The social, emotional and mental intelligence levels of the participants were determined as "high". It was found that social intelligence significantly differentiated according to gender, score type, grade level, income level and mother's education level, and did not differ significantly according to age and father's education status. Emotional intelligence differs significantly according to score type, class level and income level; It was determined that there was no significant difference in terms of gender, age, education level of the mother and father. It was found that mental intelligence significantly differentiated according to gender, age and grade levels, and did not differ significantly according to the type of score, income level, and education level of the parents. The results of the study were compared with other findings in the literature, and suggestions were presented to the researchers and educators.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectZeka, sosyal zeka, duygusal zeka, ruhsal zekaen_US
dc.subjectIntelligence, social intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligenceen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin sosyal, duygusal ve ruhsal zeka türleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the relationship between social, emotional and spiritual intelligence types of university studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage114en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorYıldız, Leyla
dc.identifier.yoktezid668445en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record