Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgivar, Orkun Osman
dc.contributor.authorYeşil, Erkan
dc.date.accessioned2022-03-10T13:40:42Z
dc.date.available2022-03-10T13:40:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1DrR1LBmYq2BFQJY0HTkye-qmIfWXHLLqdG-c1m26fEk
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3524
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, öğretmenlerin yöneticilerine sadakat düzeylerinin çeşitli boyutlarda incelenmesidir. Bu araştırmada karma araştırma yöntemlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ortaokullarda görev alan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel örneklemi, küme örneklem ile tespit edilmiş olup, dönüt yapan 255 öğretmenden oluşmuştur. Nicel verilerin toplanmasında "Yöneticiye Sadakat Envanteri" kullanılmış ve elde edilen veriler SPSS 25 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nicel verilerinin analizi için bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA), Cronbach Alfa güvenilirlik analizleri ile normallik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın nitel örneklemi, amaçlı örneklem yoluyla nicel örneklem içinden tespit edilen 40 öğretmenden oluşmaktadır. Nitel verilerin toplanmasında "Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu" kullanılmıştır. Nitel verilerin analizi içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmanın nicel araştırma sonucunda; öğretmenlerin yöneticilerine sadakat düzeylerinin yüksek düzeyde, pozitif yönde anlamlı olduğu, nitel araştırma sonucunda ise öğretmenlerin, yöneticiye sadakat temasını; güven, liyakat, saygı, adalet ve sevgi alt temaları bağlamında değerlendirdikleri görülmüştür. Karma araştırmanın nicel ve nitel verileri beraber yorumlandığında; öğretmenlerin yöneticiye sadakat düzeylerinin nitel verilerle elde edilen beş alt tema ile pozitif ilişkide olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine teachers' level of loyalty to their managers in various aspects. In this study exploratory sequential pattern, a type of mixed research method, was used. The scope of the research consists of teachers working in official secondary schools affiliated to the Esenler District National Education Directorate in the 2017-2018 academic year.The quantitative sample of the research was determined by cluster sampling and consisted of 255 teachers giving feedback. "Loyalty to the Manager Inventory" was used to collect quantitative data and the data obtained were analyzed by using the SPSS 25 program. Independent groups t-test, one-way analysis of variance (One-Way ANOVA), Cronbach Alpha reliability analysis and normality analysis were applied for the analysis of the quantitative data of the research. The qualitative sample of the research consists of 40 teachers who were determined from the quantitative sample through a purposeful sample. "Semi-Structured Interview Form" was used to collect qualitative data. The analysis of qualitative data was done by content analysis method. As a result of the quantitative research of the study; it was seen that loyalty level of teachers to their managers is high and has positive correlation; and as a result of qualitative research teachers evaluated the theme of loyalty to the manager in the context of trust, merit, respect, justice and love sub-themes. When the quantitative and qualitative data of the mixed research are interpreted together; It was concluded that teachers' loyalty levels to managers are positively associated with five sub-themes obtained from qualitative data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectOkul yöneticilerien_US
dc.subjectSchool administratorsen_US
dc.subjectSadakaten_US
dc.subjectLoyaltyen_US
dc.subjectÇalışan sadakatien_US
dc.subjectEmployee loyaltyen_US
dc.subjectÖğretmenleren_US
dc.subjectTeachersen_US
dc.subjectÖğretmen, Yönetici, Sadakat, Yöneticiye Sadakaten_US
dc.subjectTeacher, Manager, Loyalty, Loyalty to the manageren_US
dc.titleÖğretmenlerin yöneticilerine sadakat düzeylerinin çeşitli boyutlarda incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the teacher's loyalty to their managers in various dimensionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorYeşil, Erkan
dc.identifier.yoktezid640490en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record