Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaş, İbrahim
dc.contributor.authorAkpınar, İlker
dc.date.accessioned2022-03-10T13:40:43Z
dc.date.available2022-03-10T13:40:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg1yJkd15DGtuT4lbtVfa1rSWwUz435_zwyxfo1oP6I8Y
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3531
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ergenlerde oyun bağımlılığı ile psikolojik sağlamlık ve heyecan arayışı arasındakinin olup olmadığını bulmaktır. Araştırma bazı demografik değişkenler açısından da şekillendirilmiştir. Araştırma sürecinde verileri toplamak amacıyla lise öğrencilerine Demografik Bilgi Formu, Oyun Bağımlılığı Ölçeği, Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Heyecan Arayışı Ölçeğinden oluşan üç sayfalık veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu veri araçları, İstanbul ilindeki 5 ortaöğretim kurumunda eğitim gören 400 ergen bireye uygulanmıştır. Araştırma, ortaöğretimde okuyan ergen bireylerin demografik özellikleri, oyun bağımlılıkları ile psikolojik sağlamlığı ve heyecan arayışı arasındaki ilişki düzeyini incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeliyle yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla oyun bağımlılığı gösterdiği görülmüştür, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla uyumlu oldukları görülmüştür, bilgisayar başında daha fazla zaman geçiren bireylerde daha fazla oyun bağımlılığı görülmekte ve aile içerisindeki psikolojik sağlamlılıklarının ve mücadeleciliklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür, akademik algısı düşük olan bireylerde daha fazla oyun bağımlılığı görülmüştür, akademik algısı düşük bireylerin aile içerisindeki psikolojik sağlamlık düzeyleri daha yüksek olduğu görülmektedir, akademik algısı yüksek olan öğrencilerin okul içerisindeki psikolojik sağlamlılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür, akademik algısı orta ve yüksek olan bu öğrencilerin aile içerisindeki psikolojik sağlamlılıklarını ve psikolojik sağlamlılığın alt boyutu olan mücadeleciliklerinin daha fazla olduğu görülmüştür, aksiyon, strateji, simülasyon, platform, dövüş ve rpg oyun türlerini oynayan öğrencilerde oyun bağımlılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür, aksiyon, dövüş ve platform türünde oyun oynamayan bireylerin okul içerisindeki psikolojik sağlamlık düzeyleri ve psikolojik sağlamlığın alt boyutlarından olan uyumluluklarının daha yüksek olduğu görülmüştür, aksiyon ve dövüş türündeki oyunları oynayan bireylerin heyecan arayışlarının yüksek olduğu görülmüştür, 18 yaşında olan ergenlerin aile içerisindeki psikolojik sağlamlılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür, 14-15-16 yaşlarında olan bireylerin psikolojik sağlamlığın alt boyutu olan uyumluluklarının daha yüksek olduğu görülmüştür, 11.sınıfa giden öğrencilerin okul ve aile içerisindeki psikolojik sağlamlılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür, ergenlerde oyun bağımlılığı ile psikolojik sağlamlık ve heyecan arayışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ancak psikolojik sağlamlık ile heyecan arayışı arasında istatistiksel olarak negatif yönde ve düşük seviyede anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to find out whether there is a relationship between game addiction and psychological resilience and excitement seeking in adolescents. The research has also been shaped in terms of some demographic variables. A three-page data collection tool consisting of Demographic Information Form, Game Addiction Scale, Psychological Resilience Scale and Excitement Seeking Scale was used for high school students to collect data during the research process. These data tools were applied to 400 adolescent individuals studying in 5 secondary education institutions in Istanbul. This study is prepared with the relational scanning model; in order to examine the relationship between the demographic characteristics, game addiction, psychological resilience and sensation seeking of individuals studying in secondary school. According to the results of the study, it has been observed that; male students show more game addiction than female students, and female students are more adaptable than male students, ındividuals who spend more time in front of the computer have more game addiction and have higher psychological resilience and combativeness within the family, plus ındividuals with low academic perception have more game addiction, individuals with low academic perception have higher levels of psychological resilience in the family, students with high academic perception have higher psychological resilience within the school, and these students with medium and high academic perceptions have more psychological resilience and combativeness, which is the sub-dimension of psychological resilience, in the family, the game addiction is higher in students who play action, strategy, simulation, platform, fighting and rpg game types, individuals who do not play action, fight and platform games have higher levels of psychological resilience and compatibility with the sub-dimensions of psychological resilience, their search for excitement is high who play action and fighting games, adolescents who are 18 years old have higher psychological resilience within the family, individuals aged 14-15-16 have higher adaptability, which is the sub-dimension of psychological resilience, the psychological resilience of 11th grade students in school and family is higher, and no statistically significant relationship was found between game addiction, psychological resilience and sensation-seeking in adolescents. However very little significant relationship was found between game addiction and psychological resilience and excitement seeking in adolescents.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectSosyal Hizmetleren_US
dc.subjectSocial Servicesen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectSociologyen_US
dc.subjectHeyecan arayışıen_US
dc.subjectSensation seekingen_US
dc.subjectOyun bağımlılığıen_US
dc.subjectGame addictionen_US
dc.subjectPsikolojik sağlamlıken_US
dc.subjectResilienceen_US
dc.titleErgenlerde oyun bağımlılığı ile psikolojik sağlamlık ve heyecan arayışı arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe game addiction of teenagers and pshcychological integrity and its relation with seeking of thrillen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorAkpınar, İlker
dc.identifier.yoktezid700656en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record