Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞar, Ali Haydar
dc.contributor.authorDemir, Kübra
dc.date.accessioned2022-03-10T13:40:43Z
dc.date.available2022-03-10T13:40:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg5c3lpGoIxDYo69HGZuxObFbX6qkPymYZf0a0wc-3Tdi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3536
dc.description.abstractİnternet bağımlılığı, utangaçlık ve denetim odağı araştırmanın bağımlı değişkeni; cinsiyet, kardeş sayısı, aile yapısı, algılanan sosyoekonomik durum, anne-baba tutumu, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu ise araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı, son zamanlarda ergenlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyen internet bağımlılığı ile utangaçlık ve denetim odağı arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışma da nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli esas alınmıştır. Çalışmanın örneklem gurubu ise uygun örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Örneklemeye alınan guruba coronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden ölçme araçları uygulanmış, gelen veriler gözden geçirilmiş, çalışma için uygun olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; internet bağımlılığı ve utangaçlık düzeyleri arasında pozitif yönlü, internet bağımlılığı ve denetim odağı düzeyleri arasında pozitif yönlü ilişki olduğu, kadınların internet bağımlılığı puanlarının, erkeklerin internet bağımlılığı puanlarından istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşma olmadığı, kadınların utangaçlık puanlarının, erkeklerin utangaçlık puanlarından istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek olduğu, kadınların denetim odağı puanlarının, erkeklerin denetim odağı toplam puanlarından istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşük olduğu, kadınların daha fazla dış denetim odağına sahip olduğu görülmektedir. Ergenlerde internet bağımlılığı ile utangaçlık ve denetim odağı arasındaki ilişki aile yapısına göre bakıldığında; İnternet bağımlılığı toplam puanlarının, yapılan analiz sonucuna göre grupların İnternet bağımlılığı toplam puanı ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılık olmadığı, Utangaçlık toplam puanlarının, değerlendirilen analiz bulgularına göre grupların internet bağımlılığı, utangaçlık ve denetim odağı toplam puanları ortalamalarının anlamlı olarak herhangi bir farklılık göstermediğini, utangaçlık ve denetim odağı düzeylerinin internet bağımlılığını yordayıcılığına bakıldığında; utangaçlık düzeyi ve denetim odağı puanlarının birlikte internet bağımlılığı toplam puanlarını istatistiksel yönden anlamlı olarak yordadığı ve internet bağımlılığınının ise %11'ini açıkladığı sonucu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractInternet addiction, shyness and control focus dependent variable of the study; gender, number of siblings, family structure, perceived socioeconomic status, parent attitude, mother education status and father education status were determined as independent variables of the study. The aim of the research is to examine the relationship between internet addiction and shyness and deceptiveness, which have negatively affected the mental health of adolescents in recent times, in terms of various variables. The study was based on the relational screening model, which is one of the quantitative research models. The sampling group of the study was carried out using the appropriate sampling method. Due to the coronavirus outbreak, measurement tools were applied over the Internet to the sampled group, incoming data were reviewed, and those who were eligible for the study were included in the study. According to the results of the research; positive directional between levels of shyness and internet addiction, internet addiction is a positive correlation between the levels of locus of control and women Internet addiction scores, statistically significant differentiation internet addiction scores of men without women, shyness scores, high scores as statistically significant shyness of men, women, locus of control points is statistically significantly lower the total score from the focus to the control of men, it seems that women have more external control focus. When the relationship between internet addiction and shyness and decadence in adolescents is viewed according to the family structure; Internet addiction according to the results of the analysis of the total score, the total score averages of the groups without statistically significant differences in Internet addiction, Shyness analysis of the total scores of the groups was assessed according to the findings, internet addiction, shyness and locus of control did not show any statistically significant difference in the averages of the total points of that shyness and locus of control as compared to the level of internet addiction yordayicilig; it was found that the shyness level and focus scores together significantly predicted the total internet addiction scores statistically and explained 11% of internet addiction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectErgen psikolojisien_US
dc.subjectAdolescent psychologyen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectErgenlik, Denetim odağı, Utangaçlık, İnternet Bağımlılığıen_US
dc.subjectPuberty, Focus Of Control, Shyness, Internet Addictionen_US
dc.titleErgenlerde internet bağımlılığı ile utangaçlık ve denetim odağı arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeRelationship between internet addiction and shyness and focus of control in adolescentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage97en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorDemir, Kübra
dc.identifier.yoktezid700100en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record