Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Zülfünaz
dc.contributor.authorİmre, Aybüke
dc.date.accessioned2022-03-10T13:40:55Z
dc.date.available2022-03-10T13:40:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QtlbeomBzoAQXV1GFiPi6S2qVkZBBzXyJ2mNQ2AfT9sE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3617
dc.description.abstractBu araştırma, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) hasta yakınlarının memnuniyet düzeylerini ve stresle baş etme tarzlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışma bir Devlet Hastanesinde Şubat 2020-Eylül 2020 tarihleri arasında 3. Basamak yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastaların 245 yakını ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu, Yoğun Bakım Aile Memnuniyeti Araştırma Anketi (FS-ICU-24) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) ile toplandı. Katılımcıların yaş ortalaması 33.29±12.75 olup %52,7'si erkek, %53,9'u bekar, %26,1'i ortaokul mezunu, %24.1'i memur olarak çalışmakta, %44.1'i hastanenin bulunduğu şehirde yaşamakta, %61.2'si gelir durumunu orta olarak nitelemektedir. Hastaların, %58,8'inin yoğun bakıma yatışı plansızdır. Katılımcılardan %57,1'i hastasının tanısını bilmekte, %58.4'ü hastası hakkında günlük bilgi almaktadır. Katılımcıların FS-ICU-24 puan ortalaması 60.75±18.98, bakım alt boyut puan ortalaması 63.35±21.9, karar verme alt boyut puan ortalaması 52.65±19.86, bilgi alt boyut puan ortalaması 61.85±23,28 olarak saptanmıştır. Katılımcıların kendi kendine güvenli yaklaşım alt boyut puan ortalaması 22.89±3.47, iyimser yaklaşım alt boyut puan ortalaması 16.13±2.67, çaresiz yaklaşım alt boyut puan ortalaması 22.36±5.92, boyun eğici yaklaşım alt boyut puan ortalaması 16.59±4.83 ve sosyal destek arama alt boyut puan ortalaması 12.56±2.1 olarak bulunmuştur. FS-ICU-24 ve alt boyutlar ile etkili bir şekilde başa çıkma tarzları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, hasta yakınlarının memnuniyetleri orta düzeyde ve stres ile etkili bir şekilde başa çıktıkları tespit edilmiştir. Hasta yakınlarının memnuniyeti artıkça stres ile etkili bir şekilde başa çıkabildikleri görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to evaluate the satisfaction levels of patient relatives and the way they deal with stress in intensive care units (ICU). This descriptive and cross-sectional study was 3rd in a State Hospital between February 2020 and September 2020. The step was carried out with 245 relatives of patients lying in intensive care units. The research data were collected with the Personal Information Form, Family Satisfaction in the Intensive Care Unit (FS-ICU-24) and Ways of Coping with Stress Inventory (WCSI). The average age of the participants was 33.29±12.75% and 52.7% were male, 53.9% were single, 26.1% were secondary school graduates, 24.1% were civil servants, 44.1% were living in the city where the hospital is located, and 61.2% described the income status as moderate. 58.8% of patients are admitted to intensive care. 57.1% of the participants know the diagnosis of their patient and 58.4% get daily information about the patient. Participants FS-ICU-24 score average was 60.75±18.98, maintenance sub-size value score average was 63.35±21.9, decision-making sub-size score average was 52.65±19.86, information sub-size score average was 61.85±23.28. The self-confident approach subscale mean score of the participants was 22.89 ± 3.47, the optimistic approach was found to be 16.13±2.67. The helpless approach sub-dimension mean score was 22.36 ± 5.92, the sub-dimension mean score was 16.59 ± 4.83 and the social support sub-dimension mean score was 12.56 ± 2.1. A positively significant relationship was found between FS-ICU-24 and sub-dimensions and WCSI and its sub-dimensions. As a result, the satisfaction of the patient's relatives is moderate and they have been found to deal effectively with stress. The satisfaction of the patient's relatives has now been seen to be able to effectively cope with stress.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectNursingen_US
dc.titleYoğun bakım ünitelerinde hasta yakınlarının memnuniyet düzeyleri ve stresle baş etme tarzlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the satisfaction levels of patient relatives and the way they deal with stress in intensive care levelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorİmre, Aybüke
dc.identifier.yoktezid699658en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record