Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilir, Canser
dc.contributor.authorÇavuşoğlu, Faik Sabri
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:03Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QiY-SM_IkBiFC7vXZdPI-NM-YG_9v-uefbHU-gn2Swqy
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3663
dc.description.abstractİşletme üzerinde araştırma yapan akademisyenler arasında işyeri maneviyatı son yıllarda oldukça ilgi çeken bir konu haline gelmiştir. Her ne kadar işyeri maneviyatı üzerinde pek çok araştırma yapılmış olsa da, işyeri maneviyatı halen tüm boyutlarıyla derinlikli olarak araştırılmaya açık bir alandır. Bu nedenle bu çalışmada, işyeri maneviyatının çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı ve üretim karşıtı iş davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma Türk Hava Yolları çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kolayda örnekleme yönetimi ile 277 kişi üzerinde yapılan online anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler SPSS ve AMOS programları ile analiz edilerek, değişkenler arasındaki ilişki ve bulgular tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, işyeri maneviyatı ve alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında ayrıca, işyeri maneviyatı ve alt boyutları ile ve üretim karşıtı iş davranışı ve alt boyutları arasında negatif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırmada, işyeri maneviyatının, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif, çalışanların üretim karşıtı iş davranışlarını negatif ve anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır. Diğer bir deyişl,e bir iş yerinde çalışanlar arasında işyeri maneviyatı algısının artması durumunda, çalışanların örgütsel vatandaş olma eğilimlerinin artacağı ve üretim karşıtı iş davranışı gösterme eğilimlerinin azalacağı görülmektedir. Kısaca işyeri maneviyatının, örgütsel çıktıları olumlu etkilediği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractWorkplace spirituality has become a very interesting topic among academics doing business research in recent years. Although much research has been done on workplace spirituality, it is still an area open to research in all its dimensions. Therefore, this study aims to examine the effect of workplace spirituality on employees' organizational citizenship behaviors and anti-productive work behaviors. The study was carried out on workers in the aviation industry. The research was carried out with the appropriate sampling method on 277 people with the online questionnaire method. The data collected within the scope of the research were analyzed with SPSS and AMOS programs, and the relationship and findings between variables were determined. According to the results of the research, positive and significant relationships were found between workplace spirituality and its sub-dimensions and organizational citizenship behavior and its sub-dimensions. Within the scope of the research, negative and significant relationships between workplace spirituality and its sub-dimensions and anti-production work behavior and sub-dimensions were determined. In the study, it was determined that workplace spirituality positively affected the organizational citizenship behaviors of the employees and negatively and significantly affected the anti-production work behaviors of the employees. In other words, if the perception of workplace spirituality increases among employees in a workplace, it is seen that the tendency of the employees to be organizational citizens will increase and the tendency to show anti-production work behavior will decrease. In short, it can be said that workplace spirituality positively affects organizational results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleİşyeri maneviyatının, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı ve üretim karşıtı iş davranışı üzerinde etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of workplace spirituality on organizational citizenship behavior and counterproductive work behavioren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage72en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorÇavuşoğlu, Faik Sabri
dc.identifier.yoktezid696239en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record