Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAteş, Mustafa
dc.contributor.authorÖz, Ozan
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:07Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92Qk5-D7nrdd9fIwVwadBv9F_QE68cS7alfd25oJzQVv73
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3686
dc.description.abstractYüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, rekabet hukuku kurallarının ihlalinin özel hukuka ilişkin yaptırımlarından tazminatın bir türü olan, "Rekabet Hukuku Kapsamında Üç Kat Tazminat" konusu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Birçok hukuk sisteminde olduğu gibi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında serbest rekabet düzeninin kurulması, korunması ve rekabetin sınırlanmasının engellenmesine yönelik düzenlemelerin ihlal edildiği durumlarda, bu ihlallerden zarar gören kişilerin menfaatlerinin himaye edilerek zararlarının tazminine imkân sağlayan düzenlemelerle bazı ilişki, işlem ve davranışlar yasaklanmıştır. Rekabet hukuku ile amaçlananın elde edilebilmesi maksadıyla üç kat tazminat sorumluluğu öngörülmüş olmakla birlikte bahsi geçen yaptırım mekanizması ayrı ve bağımsız olarak inceleme konusu yapılmamıştır. Rekabet Kurumu'nun toplum tarafından rekabet ihlalleri ile ilgili olarak tek yetkili mercii olduğunun bilinmesi nedeniyle zarar görenlerin üç kat tazminat sorumluluğuna dayanarak dava açmakta tereddüt yaşamaları, akademik ve yasal çalışmaların yeterli seviyede olmaması ile emsal bir uygulamanın bulunmaması hususları dikkate alındığında teoride ve pratikte bazı belirsizliklerin mevcudiyeti nedeniyle üç kat tazminat sorumluluğunun etkin ve yaygın bir şekilde uygulama alanı bulduğunu söylemek mümkün değildir. Rekabeti sınırlayıcı davranışlar içerisine girmek isteyen teşebbüslerin caydırılması, rekabet hukukunu ihlal eden teşebbüslerin cezalandırılması ve zarar görenlerin uğradıkları zararların giderilmesi suretiyle rekabet kurallarının en iyi şekilde işletilmesi amacıyla hukukumuzda öngörülen üç kat tazminat sorumluluğunun özel hukuk mahkemeleri nezdinde konu edilebilmesinin koşulları, hangi zararların tazmin edilebilir olduğu, görevli ve yetkili mahkeme, davacı ve davalı sıfatı ile zamanaşımı gibi esasa ve usule ilişkin sorunların cevaplanması gerekmiştir. Bu çalışmamızla, doküman incelemesi yoluyla nitel araştırma yöntemi kullanılması suretiyle mevcut tartışmaların ve sorunların tespiti ile konunun açıklanarak Türk rekabet hukuku öğretisi ve uygulamacılar bakımından faydalı olması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this reach prepared as postgraduate thesis, the topic of "Treble Damages in Competition Law", which is a type of compensation related to sanctions of private law caused by violations of competition law rules, was discussed in detail. As in many law systems, within the frame of the Law on the Protection of Competition, numbered 4054, on condition that there is a violation related to preventing from establishing and protecting competition environment and limiting competition, some relations, processes and behaviors were forbidden with amendments providing opportunity to compensate damages of the aggrieved party by protecting their interest. In order to achieve the purpose aimed with the Competition Law, the responsibility for treble damages was prescribed and this sanction mechanism was not used as an independent discuss topic. It is not possible to claim that there is a suitable and efficient application environment for treble damages responsibility due to some occasions such as some uncertainties in theory and practice, and hesitation of the aggrieved party to sue depending on the responsibility of treble damages because of insufficient level of academic and legal activities, absence of an example case, perception about the Competition Board showing it as the unique authority regarding the violations of competition rules. It is required to find a way for issues regarding conditions for treble damages responsibility, prescribed in our law in order to apply competition rules in the best way, to become a subject in the Private Law courts, determining which damages can be compensated, and general and procedural issues related to competent court, the position of the demanded party and the defendant party, and prescription; by dissuading attempts aiming to be included in behaviors limiting the competition, punishing attempts violating the competition rules, and compensating the damages of the aggrieved party. In this paper, it is aimed to detect and explain available discussions and issues, and it is also aimed to be useful in terms of Turkish competition law doctrine and appliers, by using the qualitative research method through document analyzing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectLawen_US
dc.titleRekabet hukuku kapsamında üç kat tazminaten_US
dc.title.alternativeTreble damages in competition lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorÖz, Ozan
dc.identifier.yoktezid690766en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record