Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSerbest, Fatih
dc.contributor.authorÖzdemir, Volkan
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:07Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QkQsZV47HzJ81Rigi5F48EzNfg0Xr2JFd0ZQJJDJDvlP
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3687
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Türkiye ve Güney Kore'de uygulanan Milletlerarası Tahkim yargılamalarında verilen hakem kararlarının iptaline ilişkin uygulamada iki ülke tahkim kanununda ne türlü farklar ve benzerliklerin olduğunun ortaya konulması, incelenmesi ve yorumlanmasını amaçlanmaktadır. Milletlerarası Tahkim nezdinde tahkim sözleşmelerinin ve yabancı hakem kararların tanınması ve tenfizi hakkındaki 10 Haziran 1958 tarihli New York Konvansiyonu ile 17 Aralık 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) 3 Milletlerarası Tahkimin temel olarak New York Konvansiyonuna göre ve UNCITRAL'a göre şekillenmektedir. Hem Türkiye hem de Güney Kore Milletlerarası tahkimi hem New York Konvansiyonu'nu hem de UNCITRAL Model Kanununu kabul ederek kendi tahkim sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu sebeple tezin içerisinde de hem New York Konvansiyonundan hem de UNCITRAL'den sıkça bahsedilmiştir. Bu araştırmada Türkiye ve Güney Kore tahkim sistemlerinin kabul etmiş olduğu UNCITRAL Model Kanun, New York Konvansiyonu incelenmiştir. Araştırmalarda Güney Kore'de bulunan Yonsei Üniversitesi Kütüphanesi, Korea University Kütüphanesi ve Güney Kore Tahkim Merkezi Kütüphanelerinden faydalanılmıştır. Bunun haricinde Türkiye'de Milletlerarası Tahkim Kanunları ve hakem kararlarının iptali hakkında yayınlanmış kitap, dergi ve makalelerden, Türkiye ve Güney Kore'deki yayınlanmamış yüksek lisans tezlerinden, Türkiye'de bulunan İstanbul 3 Bundan sonra UNCITRAL olarak adlandırılacaktır. 9 Barosu'nun ve İstanbul Tahkim Merkezi'nin, tahkim üzerine düzenlenmiş konferanslardan faydalanılmıştır. Seul'da bulunan Güney Kore Tahkim Merkezi'ndeki konferanslardan ve tahkim merkezindeki Güney Kore vatandaşı avukat ve profesörlerden bilgiler edinilerek hazırlanmıştır. Çalışma içerisinde iptal sebepleri başlıklar halinde verilmiş ve bu başlıklarda hem Türkiye'deki hem de Güney Kore'deki hakem kararlarının iptal hallerinin ne tür farklılıklar ve benzerliklerinin bulunduğundan bahsedilmiştir. Özellikler Güney Kore'nin New York Konvansiyonu'nu çekince koyarak kabul etmesinden dolayı bu çekincelerin ne olduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca Türkiye, tahkim prosedüründe bulunan tahkim süreleri ile Güney Kore'deki tahkim süreleri karşılaştırılmıştır. Türkiye hakem kararlarının iptalinden bahsedilirken 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Madde 15 ve devamına, Güney Kore tahkiminde ise 2016 tarihli KCAB International Arbitration Rules'a değinilerek iptal sebepleri sıralı bir şekilde taktim edilmiştir. İptal sebepleri olarak tahkim taraflarının ileri sürebilecekleri iptal sebepleri ve mahkeme tarafından re 'sen dikkate alınacak iptal sebepleri olarak iki kısımda incelenmiştir. Kamu düzeni Türkiye ve Güney Kore hukuk sistemlerinde farklı algılanabileceği için son kısımda kamu düzenine aykırılıktan dolayı iptal sebebinin yanında kamu düzeni kavramı ayrıntılı açıklanmış her iki ülkede ne tür farklar bulunduğuna değinilmiştir. Son olarak Türkiye'de hakem kararlarının iptaline ilişkin Yargıtay kararları ve Güney Kore'de hakem kararlarının iptaline ilişkin Yüksek Mahkeme kararları eklenmiştir. Türkiye tahkiminde, Milletlerarası Tahkim Kanunu madde 15'de iptal sebepleri sıralanmıştır. Buradan hareketle bu tez çalışmasında Türkiye Milletlerarası Tahkim Kanunu'ndaki iptal sebeplerinin kaça ayrıldığı ve hangi durumlarda oluştuğu ayrıntılı bir şekilde bahsedilecek ve bu sebeplerin Güney Kore'deki Milletlerarası Tahkimde bulunan iptal sebepleriyle ne gibi benzerlikler ve farklılıkların olduğu ana hatlarıyla anlatılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe study aims to reveal, study and interpret what kind of differences and similarities there are between the arbitration laws of Turkey and South Korea in terms of the practices of challenge of the arbitral awards which were concluded in the International Arbitration trials. In this research, the UNCITRAL Model Law and the New York Convention which are recognized by the arbitration systems of Turkey and South Korea are studied. Yonsei University Library in South Korea, Korea University Library, and South Korea Arbitration Center Libraries were used in the research. Apart from this, the books, journals, and articles published about the International Arbitration Laws and setting aside of arbitral awards in Turkey, some post-graduate thesis published in Turkey and South Korea, as well as the information provided from conferences organized by the Istanbul Bar and Istanbul Arbitration Center on the subject of arbitration were also used. It was prepared by obtaining information from conferences at the South Kor Serbest, Fatih. "Investment Treaty of the Organisation of the Islamıc Conferance as a Multilateral Invesment Protection Agreement: A little Known But Promising Instrument" Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler, Der. Çiğdem Nas ve Mustafa Erkan. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021, 57-80ea Arbitration Center in Seoul and South Korean lawyers and professors at the Arbitration Center. The reasons for cancellations were listed by titles and within these titles, it was mentioned what kind of differences and similarities existed in setting aside scenarios both in Turkey and South Korea. Especially, due to South Korea recognizing the New York Convention with reservation, it was focused on what these reservations were. Also, the arbitration time periods in Turkey's arbitration procedures were compared with the arbitration time periods of South Korea. Setting Aside reasons were prepared in respective order, by addressing International Arbitration Law No. 4686 Article 15 and the 11 following articles when mentioning the challenge of arbitral awards in Turkey, and by addressing KCAB International Arbitration Rules dated 2016 when mentioning the South Korean arbitration. The reasons for challenge were studied in two chapters, one comprising the setting aside reasons that could be claimed by the arbitration parties, the other comprising the ones to be considered ex officio by the court. In the last chapter, with the assumption that "public order" can be perceived differently in Turkish and South Korean Legal systems, the concept of public order was explained in detail and the differences between the two countries were mentioned, together with the cancellation reason due to inconsistency with public order. Finally, the Supreme Court decisions in Turkey regarding the challenge of the arbitraments and the Supreme Court decisions in South Korea regarding the challenge of the arbitraments were added.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectLawen_US
dc.subjectMilletlerarası Tahkim Kanunuen_US
dc.subjectInternational Arbitiation Lawen_US
dc.subjectTahkimen_US
dc.subjectArbitrationen_US
dc.subjectTahkim kurullarıen_US
dc.subjectArbitration boardsen_US
dc.subjectİstanbul Tahkim Merkezien_US
dc.subjectIstanbul Arbitration Centeren_US
dc.subjectTürkiye, Güney Kore, Milletlerarası Tahkim, Hakem Kararlarının İptali Sebeplerien_US
dc.subjectTurkey, South Korea, International Arbitration, Challenge of Arbitral Awards.en_US
dc.titleTürkiye ve Güney Kore'nin mukayeseli milletlerarası tahkim analizi hakem kararlarının iptali ve sebeplerien_US
dc.title.alternativeComparative analysis of grounds for challenge of arbitral awards in Turkey and South Koreaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage151en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorÖzdemir, Volkan
dc.identifier.yoktezid697012en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record