Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşgetiren, Ömer
dc.contributor.authorGeyik, Adem
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:17Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92Qnr9VesCai_yZaBJ2l1nuqX41g7HWiVjDda5tlIvzqIo
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3734
dc.description.abstractÇalışmanın amacı kent konseylerinin katılımcı demokrasiye katkı verip vermediğini araştırmaktır. Bu araştırmada yapılandırılmış görüşme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Küçükçekmece Kent Konseyi üyelerinden toplam 5 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, Küçükçekmece Kent Konseyi'nin, yurttaşların karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını sağlama konusunda yetersiz kaldığı, toplumun farklı kesimlerini temsil etmediği, Konsey'in bütçe, mekan ve sekretarya açısından belediyeye bağlı olması ve üyelerinin çoğunluğunun kamu kurumu temsilcileri olmalarının Konsey'de özgür bir tartışma platformu oluşmasını zorlaştırdığı görülmüştür. Araştırmada ayrıca Küçükçekmece Kent Konseyi'nin katılımcı demokrasi açısından sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi bazı alanlarda pozitif katkıları olduğu da tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırma, olumlu katkılarına rağmen, Küçükçekmece Kent Konseyinin genel olarak katılımcı demokrasi modelinin gerçekleştirilmesi konusunda çok etkin bir rol oynamadığı sonucuna ulaşmıştır.en_US
dc.description.abstractThe study aims to investigate whether city councils contribute to participatory democracy. Qualitative data collection techniques such as structured interview and document review were used in this research. The sample of the study consists of 5 members of Küçükçekmece City Council. The study found that the Küçükçekmece City Council is insufficient in ensuring the participation of citizens in the decision-making and implementation processes, and it does not represent different segments of the society. It fails to create a free discussion atmosphere due to its affiliation with the municipality regarding budget, location, and secretariat. Also, the fact that the majority of its members are representatives of public institutions hinders free discussion of different ideas. The study also found that Küçükçekmece City Council had positive contributions in such areas as social assistance and solidarity for achieving participatory democracy. As a result, the study concludes that despite its positive contributions, the Küçükçekmece City Council does not play a very important role in the realization of the participatory democracy model.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSiyasal Bilimleren_US
dc.subjectPolitical Scienceen_US
dc.subjectKatılımcı demokrasien_US
dc.subjectParticipatory democracyen_US
dc.subjectKent konseylerien_US
dc.subjectCity councilsen_US
dc.subjectYerel demokrasien_US
dc.subjectLocal democracyen_US
dc.titleTürkiye'de katılımcı demokrasi: Küçükçekmece kent konseyi örneğien_US
dc.title.alternativeParticipatory democracy in Turkey: The case of Küçükçekmece city councilen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGeyik, Adem
dc.identifier.yoktezid697175en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record