Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarataş, Mustafa
dc.contributor.authorEryalçın, Talip
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:19Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QvHlU0AUPEw3kIEOYE4mCkpsGwOcF10k3mJ-ZQDk6M1M
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3745
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, denetimli serbestlik uzmanlarının kendine yansıtma ve içgörü düzeyleri ile sosyal sorun çözme becerileri arasındaki ilişkisini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini ülke genelinde 144 denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan 966 denetimli serbestlik uzmanı oluşturmaktadır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 275 denetimli serbestlik uzmanına ulaşılmıştır. Araştırmada Grant ve arkadaşları tarafından (2002) geliştirilen ve Türk kültürüne Yavaşoğlu (2010) tarafından kazandırılan "Kendine Yansıtma ve İçgörü Ölçeği" ve D'Zurilla ve arkadaşları (2002) tarafından geliştirilen Eskin ve Aycan (2009) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Envanteri Kısa Form" kullanılmıştır. Araştırmada frekans, t testi ve one way ANOVA olmak üzere parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgularına göre denetimli serbestlik uzmanlarının, kendine yansıtma ve içgörü düzeyleri ile sosyal sorun çözme becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları denetimli serbestlik uzmanlarının kendi duygu, düşünce, davranışlarıyla ilgili yeterli gözlem, değerlendirme, farkındalığa ve rasyonel sosyal sorun çözme becerilerine sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada; denetimli serbestlik uzmanlarının sosyal sorunları çözebilmek adına değişimi destekledikleri, sosyal sorunlarla ilgili detaylı bilgi edindikleri, sosyal sorunları çözebilmek için rasyonel sorun çözme becerilerine sahip oldukları, sosyal sorunları tehdit olarak görmekten ve sorunlara üstünkörü çözümler getirmekten kaçındıkları tespit edilmiştir. Ancak denetimli serbestlik uzmanlarının çalışma süreleri arttıkça sorun çözme becerilerinin negatif sorun yönelimine dönüştüğü görülmüştür. Bu negatif durumu önlemek adına ise akademik, akran süpervizyon sisteminin geliştirilmesi ve süpervizyon programının planlı, programlı ve sürdürülebilir olmak üzere sistematik bir şekilde yürütülmesinin gerekli olduğu önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the relationship between probation experts' self-reflection and insight and their social problem-solving skills. In this study, the relational survey method, one of the quantitative research methods, was used. The universe of the research consists of 966 probation experts working in 144 probation directorates across the country. 275 probation experts determined by simple random sampling method were reached. In the research, "Self-Reflection and Insight Scale" developed by Grant et al. (2002) and brought to Turkish culture by Yavaşoğlu (2010) and "Revised" adapted into Turkish by Eskin and Aycan (2009) developed by D'Zurilla et al. (2002). Social Problem Inventory Short Form" was used. Parametric tests such as frequency, t-test and one-way ANOVA were applied in the study. According to the findings obtained from the research, it was determined that there was a positive and significant relationship between probation experts' self-reflection and insight levels and their social problem-solving skills. The results of the research reveal that probation specialists have sufficient observation, evaluation, awareness and rational social problem-solving skills about their own feelings, thoughts and behaviors. In this study; It has been determined that probation specialists support change in order to solve social problems, obtain detailed information about social problems, have rational problem-solving skills to solve social problems, avoid seeing social problems as threats and providing cursory solutions to problems. However, as the working time of probation specialists increased, it was observed that their problem-solving skills turned into a negative orientation. In order to prevent this negative situation, it has been suggested that it is necessary to develop an academic and peer supervision system and to carry out the supervision program in a planned, programmed and sustainable way.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Hizmetleren_US
dc.subjectSocial Servicesen_US
dc.titleDenetimli serbestlik uzmanlarının kendine yansıtma ve içgörü düzeyleri ile sosyal sorun çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the relationship between social problem-solving skills and self-reflection and insight of probation specialistsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage105en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorEryalçın, Talip
dc.identifier.yoktezid699387en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record