Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArpa, Abdulmuttalip
dc.date.accessioned2019-06-25T13:38:25Z
dc.date.available2019-06-25T13:38:25Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationArpa, A. (2016). البعد اللغوي في منھجیة التفسیر عند التابعین. Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8-9), 303-314.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/377
dc.description.abstractإنّ كون جیل التابعین الجیل الصالح الثاني بعد الصحابة في تاریخ الفكر الإسلامي قد أكسبھم مزیة المرجعیة لدى العلماء المسلمین، لكن وجھة وطریقة تفكیر التابعین في البحث عن حل للمستجدات والأمور الطارئة تغیرت إلى حدٍّ كبیرٍ نتیجة دخول ثقافات ومفاھیم جدیدة تفاعلت مع الأفكار الإسلامیة بعد الفتوحات ونتیجة للتجاذبات الداخلیة الاجتماعیة والسیاسیة، فمبادئ الخضوع والإذعان الخالص التي توارثوھا بدأت ولو بشكل جزئي تتغیر نحو التحقیق والبحث. ومن ھذا المنطلق فإننا نسعى من خلال ھذه المقالة إلى الكشف عن منھج التابعین في البحث عن حلولٍ باعتمادھم على المصدر الرئیسي القرآن وذلك من خلال اللغة وفقھھا وكیفیة فھمھا وتطبیقھا، وإنّ بیان دور اللغة في بناء المعنى على أساسٍ سلیم وتوضیحَ دور التابعین وآرائھم لا شكّ أنھ یُفید الباحثین في مجال التفسیر وعلومھ.en_US
dc.description.abstractİslam düşünce tarihinde tabiin neslinin sahabeden sonra ikinci hayırlı nesil olarak addedilmesi alimlerin düşüncelerinin meşruiyyeti noktasında onları önemli bir mercii haline getirmiştir. Ancak bir taraftan artan fetihlerle birlikte yabancı kültürlerle yüzleşme üzerinden oluşan yeni fikri izdivaç, diğer taraftan da sosyal ve siyasal alandaki iç çekişmelerin neticesinde ortaya çıkan sorunlara çözüm arama hususları tabiin dönemi düşüncesinin çehresini önemli derecede değiştirmiştir. Artık öteden beri devam edegelen o saf teslimiyetçi zihniyet kısmen de olsa yerini sorgulama ve yeni arayışlara bırakmıştır. İşte bu makalede Tefsir Tarihinde önemli bir yer işgal eden Tabiinin sözkonusu yeni sorunlara çözüm bulma sadedinde Kur’an tefsirinde bir kaynak olarak başvurduğu Arap dilini nasıl ele alıp kullandıklarını incelemeye çalışacağız. Manayı sağlam zemine oturtma imkanı sağlayan dilin Tabiin tarafından nasıl yorumlandığı hususu şüphesiz tefsir araştırmacılarına önemli bir fikir verecektir.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofÇekmece İZU Sosyal Bilimler Dergisi / Cekmece IZU Journal of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectالقرآنen_US
dc.subjectالقرآنen_US
dc.subjectالتفسیرen_US
dc.subjectالتفسیرen_US
dc.subjectالتابعینen_US
dc.subjectالتابعینen_US
dc.subjectKur’anen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectTabiinen_US
dc.subjectArap Dilien_US
dc.titleالبعد اللغوي في منھجیة التفسیر عند التابعینen_US
dc.title.alternativeTabiin tefsirinin filolojik boyutuen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridAbdulmuttalip Arpa |0000-0002-0771-436Xen_US
dc.departmentİslami İlimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue8-9en_US
dc.identifier.startpage303en_US
dc.identifier.endpage314en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorArpa, Abdulmuttalip


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record