Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Osman
dc.contributor.authorAkbaş, Orhan
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:32Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1Myu1ZIhnsVTZ1_-GMkTQDvqSqrXctYLxC2k1pPf32MV
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3793
dc.description.abstractÖğretmen ve öğrenci verimliliği açısından, Dünyada yabancı bir dil öğretimi ele alındığında, en kalkınmış ülkelerde, bu eğitimi alanların 1/10.000'ne bile bir yabancı dilin öğretilemediği gerçeği bilimsel verilerle tespit edilmiştir. Bu durum, ulusal ve kültürel kayıp açısından oldukça önemlidir. Ancak uzun zamandan beri dil üzerine çalışmalar yapan Avrupa ülkeleri, bu kaybın önlenmesi ve çok dilliliğin bireyler için kaçınılmaz bir hal alması karşısında dillerin etkin biçimde öğretilmesi gayesiyle yabancı diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (OBM) hazırlamıştır. Bu metin, yabancı dil öğrenenlerin katedeceği ilerlemeyi, öğrenmenin her safhasını ve hayat boyu öğrenme temeline dayalı bir şekilde ölçülebilmesini ve dil yeterlilik seviyelerini de tanımlamayı amaçlayan bir içeriğe sahipti. 2011 yılına gelindiğinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde eğitime yönelik ihtiyaçları sadedinde, Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimini tam da bu çerçevede Türkiye'nin ele almasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle Türkiye, dil öğretimi konusunda Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için planlamadan uygulamaya kadar birtakım standartlar getiren ve çok dilliliği hayat boyu öğrenme temeline dayandıran Avrupa Ortak Başvuru Metnini baz almıştır. Bu çalışma, Kur'an-ı Kerim kök kelimelerinden Türkçeye ödünçlenen kelimelerin; yabancı bir dil olarak Türkçenin ve Arapçanın öğretiminde OBM kriterlerine göre hazırlanıp kullanılan kitaplar içerisinden İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı'ndaki Temel Kullanıcı (A1-A2) düzeyindeki dil edinimine katkısını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgular, çizelgeler halinde hazırlanarak bu alanda çalışanların istifadesine sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn terms of teacher and student productivity, when teaching a foreign language in the world is taken into consideration, the fact that a foreign language cannot be taught to even 1/10,000 of those who receive this education in the most developed countries has been determined by scientific datas. This situation is very important in terms of national and cultural loss. However, the European countries, which have been working on the language for a long time, have prepared the European Common Application Text (OBM) for foreign languages in order to prevent this loss and the fact that multilingualism becomes inevitable for individuals. This text (OBM) had a content that aimed to define the progress of foreign language learners, measuring each stage of learning on the basis of lifelong learning and defining their language proficiency levels. In 2011, in the same way Turkey's need for education in the accession process to the European Union, teaching Turkish as a foreign language also made it mandatory full consideration in this context. Therefore, Turkey, on teaching languages that certain standards are far from planning to implementation to foreign language learning and teaching by the European Council and multilingualism, which based the foundation of lifelong learning, has been based on the Common European Framework of Reference. This study was carried out in order to determine the contribution of the words borrowed from the root words of the Holy Quran to Turkish in the teaching of Turkish and Arabic as a foreign language, according to OBM criteria and among the books used, to the Basic User level (A1-A2) words in the Turkish Textbook for foreigners in Istanbul. The obtained results were drawn up in diagrams and presented to those employed in this area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDilbilimen_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.subjectDilbilimen_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.titleKur'an-ı Kerim kelime köklerinden Türkçeleşmiş kelimelerin Türkçe ve Arapça öğretimine katkısıen_US
dc.title.alternativeThe contribution of the words made in Turkish from the word roots of the Holy Quran to Turkish and Arabic educationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage171en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorAkbaş, Orhan
dc.identifier.yoktezid640397en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record