Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArıkan, Elif Esra
dc.contributor.authorKırkıç, Kamil Arif
dc.contributor.authorBakay, Şenol
dc.contributor.authorErdem, Süruri Selim
dc.date.accessioned2022-04-21T05:56:34Z
dc.date.available2022-04-21T05:56:34Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationArıkan, E. E. , Kırkıç, K. A. , Bakay, Ş. & Erdem, S. S. (2021). 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygısı Düzeyleri ile Problem Kurma Becerilerinin Arasındaki İlişki. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 4 (2), 219-232en_US
dc.identifier.issn2645-9221
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3971
dc.description*1Elif Esra ARIKAN, İZÜ Eğitim Fakültesi, elif.arikan@izu.edu.tr *2Kamil Arif KIRKIÇ, İZÜ Eğitim Fakültesi, kamil.kirkic@izu.edu.tr *3Şenol BAKAY, İZÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, senol_bakay@hotmail.com *4Süruri Selim ERDEM, İst. İl Milli Eğt. Müdürlüğü Strateji Geliştirme, s.selimerdem58@gmail.comen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları ile problem kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu doğrultuda İstanbul Anadolu yakasında bir devlet ortaokulunda sekizinci sınıfta öğrenim gören 43 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırma bir nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama çalışması olup pandemi sebebiyle uygun örnekleme tekniği kullanılmıştır. Öğrencilere matematik kaygı-endişe ölçeği dağıtılmış ve akabinde araştırmacılar tarafından geliştirilen problem kurma taslağı sunulmuştur. Verilerin analizinde ki kare testi kullanılmıştır. Ayrıca betimsel analizlere de yer verilmiştir. Çalışmanın dikkat çeken sonucu, yapılandırılmış problem kurmada zorlandıklarıdır. Dahası sadece yapılandırılmış problem kurma becerisi ile matematik kaygısı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the relationship between eighth grade students' math anxiety and problem posing skills. In this direction, it was studied with 43 eighth grade students in a state secondary school on the Anatolian side of Istanbul. The model of the research is correlation survey model and appropriate sampling technique was used due to the pandemic. Mathematics anxiety-anxiety scale was distributed to the students and then the problem posing sketch developed by the researchers was presented. Chi-square test was used in the analysis of the data, and descriptive analyzes were also included. The striking result of the study is that students have difficulty in posing structured problems. Moreover, only a significant relationship was found between structured problem posing skills and math anxiety.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAkademik Perspektif Derneğien_US
dc.relation.ispartofAcademic Platform Journal of Education and Changeen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProblem kurmaen_US
dc.subjectMatematik kaygısıen_US
dc.subjectSekizinci sınıf öğrencilerien_US
dc.subjectProblem posingen_US
dc.subjectMathematical anxietyen_US
dc.subjectEighth gradersen_US
dc.title8. Sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerileri ile matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativehe Relationship Between Math Anxiety Levels of 8th Grade Students and their Problem Posing Skillsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridElif Esra Arıkan |0000-0003-2775-0373en_US
dc.authoridKamil Arif Kırkıç |0000-0002-8902-437Xen_US
dc.authoridŞenol Bakay |0000- 0002-7937-5301,en_US
dc.authoridSüruri Selim Erdem |0000-0002-3781-6092en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsü
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage219en_US
dc.identifier.endpage232en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorArıkan, Elif Esra
dc.institutionauthorKırkıç, Kamil Arif
dc.institutionauthorBakay, Şenol


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record