Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorVatansever Bayraktar, Hatice
dc.contributor.authorGüney, Burcu
dc.date.accessioned2019-06-27T12:24:43Z
dc.date.available2019-06-27T12:24:43Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationGüney, B. (2014). Sağlık Meslek Lisesi yöneticilerinin liderlik vasıfları ile meslek dersi öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/398
dc.description.abstractBu araştırmada Sağlık Meslek Lisesi yöneticilerinin liderlik vasıfları ile meslek dersi öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı ve bu düzeylerin bazı değişkenlere göre (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, meslekteki hizmet süresi gibi) farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitim veren İstanbul'daki Sağlık Meslek Liselerinde görev yapan tüm yöneticiler ve meslek dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem ise bu genel evren içinden basit tesadüfi küme örneklem yolu ile belirlenen 189 kişidir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Maslach Tükenmişlik Envanteri", Hackman ve Oldham (1980) tarafından geliştirilen ve Silah (2002) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Hackman ve Oldham İş Doyumu Ölçeği " ve J.K. Hemphill ve A.E. Coons (1950) tarafından geliştirilen ve Ergene (1990) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Liderlik Davranışlarını Betimleme Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırma sonunda; yöneticilerin ve öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin orta seviyede olduğu bulunmuştur. Özel okulda görev yapan öğretmenler yöneticilerini anlayış gösterme boyutunda devlet okulundakilere göre daha yüksek puanla değerlendirmişlerdir.Kişisel başarı ve duyarsızlaşma alanında öğretmenler yüksek düzeyde tükenmişlik hissi yaşamaktadırlar. Tükenmişlik düzeylerinde yaş durumlarına göre 22-30 yaş grubuyla 31-40 yaş grubu arasında 31-40 yaş grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.Kişisel başarı ile duygusal tükenme arasında negatif yönlü çok zayıf seviyede bir ilişki vardır. Öğretmenlerin tükenmişlik duyguları ile iş doyumları arasında duygusal tükenmede negatif yönde, duyarsızlaşmada pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.İş doyumu ile duygusal tükenme arasında negatif yönlü zayıf seviyede bir ilişki vardır. Duygusal tükenme ile duyarsızlaşma arasında negatif yönlü orta seviyede bir ilişki vardır. Kişisel başarı ile duygusal tükenme arasında negatif yönlü çok zayıf seviyede bir ilişki vardır.en_US
dc.description.abstractIn this research, whether there is a relation between the vocational medical high school managers leadership qualifications and the teachers job satisfaction and burnout levels and also if these levels change according to some variables (such as age, sex, marital status, educational background and job experience) are examined.In the research, co-relative screening model is used. All the managers and vocational teachers who worked at vocational medical high schools in İstanbul in 2013-2014 form the population of this search. The sample is formed of 189 teachers and managers who are randomly chosen from this general population via simple random cluster sampling.In research, in order to gather data Maslachs Burnout Inventory which was developed by Maslach and Jackson (1981) and translated into Turkish by Ergin (1992), The job satisfaction inventory developed by Hackman and Oldham (1980) and translated into Turkish by Silah (2002) and translated The Inventory to Define Leadership Behaviour which was developed by JK Hemphill and A.E. Coons (1950) and translated into Turkish by Ergene (1990) are used. According to the study, it has been found out that both the school managers and teachers burnout is at medium level. Teachers who work at private schools have given higher marks to the managers while grading the managers showing empathy / understanding level, compared to the teachers who work at government schools. In the area of personal success and indifference, teachers feel burnout at a high level. In indifference levels, according to age groups 22-30 and 31-40, a meaningful difference has been found in favour of the latter age group. There is a negative and considerably slight relation between personal success and burnout. Between teachers burnout feelings and work satisfaction, in the former a negative and in the latter a positive relation has been found.There is a slight negative co-relation between job satisfaction and emotional burnout. There is a negative medium relation between emotional burnout and indifference. There is a slight negative co-relation between personal success and emotional burnout.en_US
dc.description.tableofcontentsLiderlik -- Liderlik Kuramları -- Eğitimde Liderlik -- İş Doyumu -- İş Doyumu Kuramları -- İçerik Kuramları -- Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı -- Alderfer’in ERG Kuramı -- Herzberg’in Çift Faktör Kuramı -- McGregor’un X ve Y Kuramı -- Süreç Kuramları -- Vroom’un Beklenti Kuramı -- İş Doyumu İle İlgili Kavramlar -- İş Doyumu ve İnsan Psikolojisi -- İş Doyumu ve İnsan Psikolojisi -- Öğretmenlik ve İş Doyumu -- Tükenmişlik Kavramı -- Tükenmişliğin Boyutları -- Stres ve Tükenmişlik -- Tükenmişliğin Nedenleri --Tükenmişliğin Nedenleri -- Sağlık Meslek Liselerien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectİş Doyumuen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectSağlık Meslek Lisesien_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectThe Medical Vocational High Schoolen_US
dc.titleSağlık Meslek Lisesi yöneticilerinin liderlik vasıfları ile meslek dersi öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between the leadership features of the administrators in The Medical Vocational High Schools and vocational teachers job satisfaction and feeling exhausteden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGüney, Burcu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record