Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇınar, Fadime
dc.contributor.authorKutlu, Tuba
dc.date.accessioned2022-05-13T08:55:28Z
dc.date.available2022-05-13T08:55:28Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÇINAR, F. & KUTLU, T. (2021). The effect of structural and Psychological empowerment of Surgical nurses on Patient and employee safety culture. Gevher Nesibe Journal IESDR, 6(11), 20–28. https://doi.org/10.46648/gnj.175en_US
dc.identifier.issn2717-7394
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46648/gnj.175
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/4025
dc.description1 Sabahattin Zaim University, Faculty of Health Sciences, Health Management, Istanbul, Turkey, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-9017- 4105, fadime.cinar@izu.edu.tr -- 2 Ministry Of Health Istanbul Provincial Health Directorate Beylikdüzü State Hospital, Health Care Services Manager Department of Nursing, Istanbul, Turkey, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-8227-2701, tuba24@gmail.comen_US
dc.description.abstractAim: Nurses constitute the most critical element of the healthcare workforce. Empowering nurses is essential for patients, healthcare institutions, and the community and benefits for employees.This study was conducted to determine the effect of surgical nurses' structural and psychological empowerment on patient and employee safety culture. Method: The sample of this study, which is relational and cross-sectional, consisted of a total of 153 nurses working in the surgical clinics and operating rooms of two public hospitals. The data were collected using the "Introductory Information Form," Structural Empowerment Scale(SES), Psychological Empowerment Scale (PES), Patient Safety Culture Scale (PSCS), and Employee Safety Culture Scale(ESCS). SPPS 25.0 statistics package program was used to evaluate the data. Results: The Structural Empowerment Scale(SES)total score average of the surgical nurses participating in the study was 3.36 ± .49 at an acceptable level, the total score of the PES was 5.13 ± .09, good, and the PSCS total score was 3.12 ±, 29 good, and the ESCS average score was 3.56 ±.54. As a result of the regression analysis performed between the SES and PES sub-dimensions and the patient and employee safety culture sub-dimensions, a significant and positive relationship was found between them (p <0.05). Conclusion: Surgical nurses with a high perception of structural and psychological strengthening will have high job satisfaction, and thus they will be able to provide safer health care. Key Words: Structural and psychologıcal empowerment, surgıcal nurses, patıent and employee safety cultureen_US
dc.description.abstractAmaç: Hemşireler, sağlık iş gücünün en kritik unsurunu oluşturmaktadır. Hemşirelerin güçlendirilmesi hastalar, çalışanlar, sağlık kurumları ve toplum için çok önemlidir. Bu çalışma, cerrahi hemşirelerin yapısal ve psikolojik güçlenmesinin hasta ve çalışan güvenliği kültürü üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Metaryal ve Metod: İlişkisel ve kesitsel olan bu çalışmanın örneklemini iki devlet hastanesinin cerrahi kliniklerinde ve ameliyathanelerinde görev yapan toplam 153 hemşire oluşturdu. Veriler, "Tanıtıcı Bilgi Formu", Yapısal Güçlendirme Ölçeği, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği, Hasta Güvenliği Kültür Ölçeği ve Çalışan Güvenliği Kültür Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPPS 25.0 istatistik paket programı kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan cerrahi hemşirelerinin Yapısal Güçlendirme Ölçeği toplam puan ortalaması 3.36±0.49 olarak iyi düzeyde, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği toplam puan ortalaması 5.13±0.09, iyi düzeyde, Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği toplam puan ortalaması 3.12±0.29 iyi düzeyde ve Çalışan Güvenliği Kültürü Ölçeği toplam puan ortalaması 3.56±0.54 olarak iyi düzeyde olduğu belirlendi. Yapısal Güçlendirme Ölçeği ve Psikolojik Güçlendirme Ölçeği alt boyutları ile hasta ve çalışan güvenliği kültürü alt boyutları arasında yapılan regresyon analizi sonucunda, aralarında anlamlı ve pozitif bir ilişki saptandı (p<0.05). Sonuç: Yapısal ve psikolojik güçlenme algısı yüksek olan cerrahi hemşirelerin iş doyumu yüksek olacak ve böylece daha güvenli sağlık hizmeti sunabileceklerdir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezien_US
dc.relation.ispartofGevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciencesen_US
dc.identifier.doi10.46648/gnj.175en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStructural and psychologicalen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectSurgical nursesen_US
dc.subjectPatient and employee safety cultureen_US
dc.subjectYapısal ve psikolojik güçlendirmeen_US
dc.subjectCerrahi hemşireleren_US
dc.subjectHasta ve çalışan güvenliği kültürüen_US
dc.titleThe effect of structural and psychological empowerment of surgical nurses on patient and employee safety cultureen_US
dc.title.alternativeCerrahi Hemşirelerinin Yapısal ve Psikolojik Güçlendirilmelerinin Hasta ve Çalışan Güvenliği Kültürüne Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridFadime Çınar |0000-0002-9017- 4105en_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇınar, Fadime


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record